Αρχική » Ομόρρυθμη και Ετερόρρυθμη Εταιρεία (ΟΕ)

Ομόρρυθμη και Ετερόρρυθμη Εταιρεία (ΟΕ)

by admin

Α. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΙΔΡΥΣΗΣ (ΟΕ ή ΕΕ)

Για να ιδρυθεί μία “Εμπορικής Δραστηριότητας” Προσωπική Εταιρεία (ΟΕ ή ΕΕ) θα πρέπει :

1. Nα υπάρχει ή να εξευρεθεί ο ΧΩΡΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ της
ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Η ύπαρξη επαγγελματικής εγκατάστασης αποδεικνύεται, είτε με συμβόλαιο ιδιοκτησίας ακινήτου, είτε με μισθωτήριο, είτε με παραχωρητήριο.
2. Να καταρτισθεί το ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ – ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ σύστασης της Εταιρείας το οποίο, για να νομιμοποιηθεί, θα πρέπει :
2α. Να θεωρηθεί από το οικείο Επιμελητήριο για τον έλεγχο του δικαιώματος χρήσης, της επωνυμίας και του διακριτικού τίτλου, που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν στην επιχείρηση, γιατί (σύμφωνα με την παραγ.1 του αρθρ. 7 Ν. 2081/92) “οι γραμματείς των Πρωτοδικείων της περιφέρειας κάθε Επιμελητηρίου είναι υποχρεωμένοι να μην δέχονται για καταχώριση στα βιβλία εταιρειών που τηρούν και να μην θεωρούν συμφωνητικά σύστασης ή τροποποίησης ή λύσης Προσωπικών Εταιρειών και Εταιρειών Περιωρισμένης Ευθύνης, αν αυτά δεν έχουν θεωρηθεί για τον έλεγχο του δικαιώματος χρήσης της Επωνυμίας και του Διακριτικού Τίτλου από το οικείο Επιμελητήριο”. ΣΗΜΕΙΩΝΕΤΑΙ ότι :
I. Για να θεωρηθεί από το Επιμελητήριο, κάποια επωνυμία ή διακριτικός τίτλος και να καταχωρισθεί στα βιβλία που αυτό τηρεί, θα πρέπει (σύμφωνα με το αρθρ. 4 παρ. 5 Ν.1089/80) “να διαφέρει κατά τρόπο ευδιάκριτο από άλλη εγγεγραμμένη στα αυτά βιβλία”.
Γι’ αυτό θα πρέπει, πριν από την κατάρτιση του εταιρικού (της υπό ίδρυση επιχείρησής σας), να ερευνήσετε στο Επιμελητήριο αν, η επωνυμία ή ο διακριτικός τίτλος (που προτίθεστε να χρησιμοποιήσετε), χρησιμοποιούνται ήδη ή έχουν καταχωρισθεί και κατοχυρωθεί από άλλη επιχείρηση.
ΙΙ. Έντυπο αιτήσεως, για τη θεώρηση του Καταστατικού, μαζί με σχετικές οδηγίες χορηγούνται από το τμήμα μητρώου του οικείου Επιμελητηρίου.
2β. Να κατατεθεί για θεώρηση από την αρμόδια ΔΟΥ ( Εφορία).
2γ. Να θεωρηθεί από το Ταμείο Νομικών (Πειραιώς & Σωκράτους – Αθήνα)
2δ. Να θεωρηθεί από το Ταμείο Προν. Νομικών ( Χ.Τρικούπη & Ναυαρίνου- Αθήνα)
2ε. Να θεωρηθεί για την καταχώρισή του στα βιβλία Εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών ( Πρώην Σχολή Ευελπίδων, Κτίριο 7 – Κυψέλη ).
ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Η ανωτέρω διαδικασία πρέπει να ακολουθείται και για κάθε τροποποίηση του καταστατικού αλλά και για τη λύση Προσωπικής Εταιρείας.
3. Να ΑΣΦΑΛΙΣΘΟΥΝ τα Φυσικά Πρόσωπα – Εταίροι της Εταιρείας στο αρμόδιο Υποχρεωτικό Ασφαλιστικό Ταμείο, που υπάγονται.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Ανάλογα με τη δραστηριότητα της υπό ίδρυση επιχείρησής σας, θα πρέπει να ασφαλισθείτε στο ΤΑΕ (Βουλής 8-10 Αθήνα τηλ. 210-3228391) ή στο ΤΕΒΕ (Αγ. Κων/νου 4 Αθήνα, Τηλ. 210-5220870).
4. Να πάρει η Εταιρεία “ΒΕΒΑΙΩΣΗ Έναρξης Δραστηριότητας” και ΑΦΜ από την αρμόδια Δ.Ο.Υ., στην περιφέρεια της οποίας θα εγκατασταθεί ή υπάγεται .
5. Να Εγγραφεί η Εταιρεία στο οικείο ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ (στο οποίο έχει θεωρηθεί κατά τα ανωτέρω παράγρ. 2 το Καταστατικό), γιατί :
α) Η εγγραφή στο οικείο Επιμελητήριο είναι υποχρεωτική,
β) θα πρέπει να πάρετε “Πιστοποιητικό Εγγραφής και καταβολής ή διακανονίσεως των ετήσιων εισφορών” από το οικείο Επιμελητήριο (το οποίο σύμφωνα με την παρ. 1 εδάφ. α αρθρ. 4 του Ν. 2081/92, θα χρησιμοποιήσετε στη Δ.Ο.Υ. για τη θεώρηση των βιβλίων και στοιχείων της Επιχείρησής σας).
ΣΗΜΕΙΩΣΗ :
α) Τα δικαιολογητικά για την εγγραφή αναγράφονται κατωτέρω.
β) Έντυπο αιτήσεως για την εγγραφή, μαζί με σχετικές οδηγίες, χορηγούνται από το τμήμα μητρώου του οικείου Επιμελητηρίου.
6. Να θεωρήσετε ΒΙΒΛΙΑ και ΣΤΟΙΧΕΙΑ του ΚΒΣ, από την αρμόδια Δ.Ο.Υ., στην περιφέρεια της οποίας θα εγκατασταθεί ή υπάγεται η εταιρεία σας.
7. Να Εκδοθεί ” ΑΔΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ” , που απαιτείται να εκδοθεί για τις περιπτώσεις άσκησης από την εταιρεία σας συγκεκριμένων δραστηριοτήτων

Β. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ( ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΟΕ ή ΕΕ)

Για να εγγραφεί στο Μητρώο του Επιμελητηρίου μία “Εμπορικής Δραστηριότητας” Προσωπική Εταιρεία (ΟΕ ή ΕΕ) θα πρέπει να υποβληθούν σ’ αυτό :

1. ΑΙΤΗΣΗ- ΔΗΛΩΣΗ σε έντυπο, που χορηγείται από το Τμήμα Μητρώου του οικείου Επιμελητηρίου, υπογεγραμμένη από τον ή του διαχειριστές της επιχείρησης.
2. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ (εταιρικό) και όλες τις ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ αυτού (αν έχουν γίνει τροποποιήσεις του, πριν την εγγραφή), όπως έχουν κατατεθεί και θεωρηθεί από το Πρωτοδικείο Αθηνών (σε φωτοτυπία).
3. ΒΕΒΑΙΩΣΗ, που έχει εκδοθεί από την αρμόδια Δ.Ο.Υ., για την επίδοση δήλωσης ΕΝΑΡΞΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΟΣ ( σε φωτοτυπία ).
4. ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ή ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟ ΕΟΚ ή ΑΔΕΙΕΣ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (προκειμένου για αλλοδαπούς από χώρες εκτός ΕΟΚ),όλων των εταίρων (σε φωτοτυπία ).
5. ΕΙΔΙΚΗ ΑΔΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ , που απαιτείται, να εκδοθεί, για τις περιπτώσεις άσκησης από την εταιρεία συγκεκριμένων δραστηριοτήτων.
6. ΣΗΜΕΙΩΝΕΤΑΙ ότι : Η Υπηρεσία , σε ορισμένες περιπτώσεις, μπορεί να ζητεί και την Υποβολή των κατωτέρω Δικαιολογητικών :
α) ΜΙΣΘΩΤΗΡΙΟΥ ή άλλου δικ/κού, ύπαρξης επαγγελματικής εγκατάστασης
β) ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΒΙΒΙΛΙΟΥ του ΚΒΣ.

Γ. ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ / ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΣΥΝΔΡΟΜΩΝ ΟΕ & ΕΕ

Η εγγραφή ολοκληρώνεται, το ενωρίτερον την επομένη ημέρα από την κατάθεση των δικαιολογητικών και αφού :

α. γίνει ο έλεγχος των δικαιολογητικών
β. γίνει η καταχώριση της επωνυμίας και του Διακριτικού Τίτλου της επιχείρησης (στα, από το νόμο, τηρούμενα βιβλία Επωνυμιών και Διακρ. Τίτλων)
γ. καταβληθούν τα τέλη καταχώρισης στο πρωτόκολλο επωνυμιών ( που, για τις Ο.Ε και τις Ε.Ε, ανέρχονται στο ποσό των € 11,74, πλέον χαρτοσήμου 2,4 % υπέρ του Δημοσίου και ΟΓΑ)
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Τα ανωτέρω τέλη επωνυμίας καταβάλλονται μόνο από επιχειρήσεις που έχουν ιδρυθεί πριν από τις 12/9/2001.
δ. εκπληρωθούν οι, προς το Επιμελητήριο, οφειλόμενες συνδρομές ή διακανονισθούν σε δόσεις (διακανονισμός γίνεται στις περιπτώσεις, που οφείλονται συνδρομές παρελθουσών χρήσεων άνω της 3ετίας και το ποσό ξεπερνά τα € 146,74).

ΣΗΜΕΙΩΝΕΤΑΙ ότι :

1. Οι οικονομικές υποχρεώσεις (συνδρομές) των μελών προς το Επιμελητήριο έχουν καθορισθεί (με βάση την παρ.2 του άρθρ. 4 Ν. 2081/92) από το Δ.Σ. με την από 20-3-90 απόφασή του και αναπροσαρμόσθηκαν με τις από 16-11-95, 20-11-96, 18-05-98, 22/9/1999 και 27/11/2000 αποφάσεις του.
2. Το Επιμελητήριο εισπράττει (για τα νεοεγγραφόμενα μέλη του, που έχουν ιδρυθεί πριν την τελευταία εξαετία) συνδρομές, αναδρομικά για την τελευταία πενταετία, πλέον της τρεχούσης χρήσεως.
3. Οι συνδρομές των Ο.Ε. και των Ε.Ε. έχουν καθορισθεί ως εξής :

* έτη από 1993 έως 1995, € 35,22, ανά έτος, πλέον χαρτοσήμου 2,4 %.
* έτος 1996 € 44,02, πλέον χαρτοσήμου 2,4 %.
* έτος 1997 € 46,96, πλέον χαρτοσήμου 2,4 %.
* έτος 1998 € 70,43, πλέον χαρτοσήμου 2,4 %.
* έτος 1999 € 70,43, πλέον χαρτοσήμου 2,4 %.
* έτος 2000 € 77,77, πλέον χαρτοσήμου 2,4 %.
* έτος 2001 € 77,77, πλέον χαρτοσήμου 2,4 %.
* έτος 2002 € 77,77, πλέον χαρτοσήμου 2,4 %.
* έτος 2003 € 80,57, πλέον χαρτοσήμου 2,4 %.
* έτος 2004 € 83,50, πλέον χαρτοσήμου 2,4 %.
* έτος 2005 € 86,43, πλέον χαρτοσήμου 2,4 %.
* έτος 2006 € 89,36, πλέον χαρτοσήμου 2,4 %.
* έτος 2007 € 97,66, πλέον χαρτοσήμου 2,4 %.

Ο Εμπορικός Σύλλογος Πειραιώς είναι από τους αρχαιότερους εμπορικούς συλλόγους της χώρας, σύμφωνα με το ιδρυτικό καταστατικό του που έχει ημερομηνία 14 Φεβρουαρίου 1900.

Ο ρόλος του Εμπορικού Συλλόγου Πειραιώς είναι ιδιαίτερα σημαντικός σήμερα, που βρισκόμαστε ενώπιον μεγάλων προκλήσεων, διεθνών ανακατατάξεων, νέων οικονομικών και τεχνολογικών όρων.

Χρησιμοι Συνδεσμοι

© Copyright espireas.gr | All Rights Reserved  | Κατασκευή Ιστοσελίδων & Φιλοξενία Ιστοσελίδων απο την