Αρχική » Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης (ΕΠΕ)

Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης (ΕΠΕ)

by admin
Α. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ( Ε.Π.Ε.)

Για να ιδρυθεί μία Εταιρεία Περιωρισμένης Ευθύνης (Ε. Π. Ε.) θα πρέπει :

1. Nα υπάρχει ή να εξευρεθεί ο ΧΩΡΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ της
ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Η ύπαρξη επαγγελματικής εγκατάστασης αποδεικνύεται, είτε με συμβόλαιο ιδιοκτησίας ακινήτου, είτε με μισθωτήριο, είτε με παραχωρητήριο.
2. Να καταρτισθεί το ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ σύστασης της Εταιρείας, με Συμβολαιογραφικό έγγραφο (σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν 3155/55), το οποίο για να νομιμοποιηθεί, θα πρέπει :
2α. Να θεωρηθεί από το οικείο Επιμελητήριο για τον έλεγχο του δικαιώματος χρήσης, της επωνυμίας και του διακριτικού τίτλου, που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν στην επιχείρηση, γιατί (σύμφωνα με την παραγ.1 του αρθρ. 7 Ν. 2081/92) “οι γραμματείς των Πρωτοδικείων της περιφέρειας κάθε Επιμελητηρίου είναι υποχρεωμένοι να μην δέχονται για καταχώριση στα βιβλία εταιρειών που τηρούν και να μην θεωρούν συμφωνητικά σύστασης ή τροποποίησης ή λύσης Προσωπικών Εταιρειών και Εταιρειών Περιωρισμένης Ευθύνης, αν αυτά δεν έχουν θεωρηθεί για τον έλεγχο του δικαιώματος χρήσης της Επωνυμίας και του Διακριτικού Τίτλου από το οικείο Επιμελητήριο”. ΣΗΜΕΙΩΝΕΤΑΙ ότι :
I. Για να θεωρηθεί από το Επιμελητήριο, κάποια επωνυμία ή διακριτικός τίτλος και να καταχωρισθεί στα βιβλία που αυτό τηρεί, θα πρέπει (σύμφωνα με το αρθρ. 4 παρ. 5 Ν.1089/80) “να διαφέρει κατά τρόπο ευδιάκριτο από άλλη εγγεγραμμένη στα αυτά βιβλία”.
Γι’ αυτό θα πρέπει, πριν από την κατάρτιση του εταιρικού (της υπό ίδρυση επιχείρησης ), να ερευνηθεί στο Επιμελητήριο αν, η επωνυμία ή ο διακριτικός τίτλος (που θα χρησιμοποιήσετε) χρησιμοποιούνται ήδη ή έχουν καταχωρισθεί και κατοχυρωθεί από άλλη επιχείρηση.
ΙΙ. Έντυπο αιτήσεως, για τη θεώρηση του Καταστατικού, μαζί με σχετικές οδηγίες χορηγούνται από το τμήμα μητρώου του οικείου Επιμελητηρίου.
2β. Να κατατεθεί για θεώρηση από την αρμόδια ΔΟΥ ( Εφορία).
2γ. Να θεωρηθεί από το Ταμείο Νομικών (Πειραιώς & Σωκράτους – Αθήνα)
2δ. Να θεωρηθεί από το Ταμείο Προνοίας Νομικών ( Χ. Τρικούπη & Ναυαρίνου- Αθήνα)
2ε). Να θεωρηθεί για την καταχώρισή του στα βιβλία Εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών (Πρώην Σχολή Ευελπίδων, Κτίριο 7 – Κυψέλη ).
3. Να κατατεθεί για δημοσίευση στο Φ.Ε.Κ (Φύλλο Εφημερίδος Κυβέρνησης), περίληψη του καταστατικού της Ε.Π.Ε, όπου δημοσιεύεται με ευθύνη του Συμβολαιογράφου ή του Διαχειριστή).
ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Η ανωτέρω διαδικασία, των παραγράφων (2) και (3) πρέπει να ακολουθείται και για κάθε τροποποίηση του καταστατικού, αλλά και για τη λύση των ΕΠΕ.
4. Να ΑΣΦΑΛΙΣΘΟΥΝ τα Φυσικά Πρόσωπα – Εταίροι της Εταιρείας στο αρμόδιο Υποχρεωτικό Ασφαλιστικό Ταμείο, που υπάγονται.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Ανάλογα με τη δραστηριότητα της υπό ίδρυση επιχείρησής σας, θα πρέπει να ασφαλισθείτε στο ΤΑΕ (Βουλής 8-10 Αθήνα τηλ. 210-3228391) ή στο ΤΕΒΕ (Αγ. Κων/νου 4 Αθήνα, Τηλ. 210-5220870).
5. Να πάρει η Εταιρεία “ΒΕΒΑΙΩΣΗ Έναρξης Δραστηριότητας” και ΑΦΜ από την αρμόδια Δ.Ο.Υ., στην περιφέρεια της οποίας θα εγκατασταθεί ή υπάγεται .
6. Να Εγγραφεί η Εταιρεία στο οικείο ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ (στο οποίο έχει θεωρηθεί κατά τα ανωτέρω παράγρ. 2 το Καταστατικό), γιατί :
α) Η εγγραφή στο οικείο Επιμελητήριο είναι υποχρεωτική,
β) θα πρέπει να πάρετε “Πιστοποιητικό Εγγραφής και καταβολής ή διακανονίσεως των ετήσιων εισφορών” από το οικείο Επιμελητήριο (το οποίο σύμφωνα με την παρ. 1 εδάφ. α αρθρ. 4 του Ν. 2081/92, θα χρησιμοποιήσετε στη Δ.Ο.Υ. για τη θεώρηση των βιβλίων και στοιχείων της Επιχείρησής σας).
ΣΗΜΕΙΩΣΗ :
Ι. Τα δικαιολογητικά για την εγγραφή αναγράφονται κατωτέρω.
ΙΙ. Έντυπο αιτήσεως για την εγγραφή, μαζί με σχετικές οδηγίες, χορηγούνται από το τμήμα μητρώου του οικείου Επιμελητηρίου.
7. Να θεωρήσετε ΒΙΒΛΙΑ και ΣΤΟΙΧΕΙΑ του ΚΒΣ, από την αρμόδια Δ.Ο.Υ., στην περιφέρεια της οποίας θα εγκατασταθεί ή υπάγεται η εταιρεία σας.
8. Να Εκδοθεί ” ΑΔΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ” , που απαιτείται να εκδοθεί για τις περιπτώσεις άσκησης από την εταιρεία σας συγκεκριμένων δραστηριοτήτων.

Β. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ( ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ Ε.Π.Ε.)

1. ΑΙΤΗΣΗ- ΔΗΛΩΣΗ σε έντυπο, που χορηγείται από το Τμήμα Μητρώου του οικείου Επιμελητηρίου, υπογεγραμμένη από τον ή τους Διαχειριστές της επιχείρησης.
2. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ Ε.Π.Ε. και όλες τις ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ αυτού (αν έχουν γίνει ), όπως έχει θεωρηθεί για την καταχώρισή του στο Πρωτοδικείο (σε φωτοτυπία).
3. Φ.Ε.Κ (Φύλλο Εφημερίδος Κυβέρνησης), που δημοσιεύεται η ανακοίνωση κάθε περίληψης του καταστατικού της Ε.Π.Ε. ή (αν δεν έχει κυκλοφορήσει το ΦΕΚ) ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΥ, στην οποία να αναγράφεται ο αριθμός και η ημερομηνία του ΦΕΚ, στο οποίο θα δημοσιευθεί η περίληψη του συνυποβαλλόμενου καταστατικού.
4. ΒΕΒΑΙΩΣΗ, που έχει εκδοθεί από την αρμόδια Δ.Ο.Υ., για την επίδοση δήλωσης ΕΝΑΡΞΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΟΣ ( σε φωτοτυπία ).
5. ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ή ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟ ΕΟΚ ή ΑΔΕΙΕΣ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (προκειμένου για αλλοδαπούς από χώρες εκτός ΕΟΚ), όλων των Νομίμων εκπροσώπων της ΑΕ (σε φωτοτυπία ).
6. ΕΙΔΙΚΗ ΑΔΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΓΡΓΙΑΣ, που απαιτείται, να εκδοθεί, για άσκηση συγκεκριμένων δραστηριοτήτων.
7. ΣΗΜΕΙΩΝΕΤΑΙ ότι : Η Υπηρεσία , σε ορισμένες περιπτώσεις, μπορεί να ζητεί και την Υποβολή των κατωτέρω Δικαιολογητικών :
α) ΜΙΣΘΩΤΗΡΙΟΥ ή άλλου δικ/κού, ύπαρξης επαγγελματικής εγκατάστασης
β) ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ του ΚΒΣ.

Γ. ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ/ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΣΥΝΔΡΟΜΩΝ Ε.Π.Ε.

Η εγγραφή ολοκληρώνεται, το ενωρίτερον, την επομένη ημέρα από την κατάθεση των δικαιολογητικών και αφού :

α. γίνει ο έλεγχος των δικαιολογητικών
β. γίνει η καταχώριση της επωνυμίας και του Διακριτικού Τίτλου της επιχείρησης (στα, από το νόμο, τηρούμενα βιβλία Επωνυμιών και Διακριτικών Τίτλων)
γ. καταβληθούν τα τέλη καταχώρισης στο πρωτόκολλο επωνυμιών (που, για τις ΕΠΕ ανέρχονται στο ποσό των € 20,35, πλέον χαρτοσήμου 2,4 % υπέρ Δημοσίου και ΟΓΑ)
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Τα ανωτέρω τέλη επωνυμίας καταβάλλονται μόνο από επιχειρήσεις που έχουν ιδρυθεί πριν από τις 12/9/2001.
δ. εκπληρωθούν οι, προς το Επιμελητήριο, οφειλόμενες συνδρομές ή διακανονισθούν σε δόσεις (διακανονισμός γίνεται στις περιπτώσεις, που οφείλονται συνδρομές παρελθουσών χρήσεων άνω της 3ετίας και το ποσό ξεπερνά τις τα € 146,74).

ΣΗΜΕΙΩΝΕΤΑΙ ότι :

1. Οι οικονομικές υποχρεώσεις (συνδρομές) των μελών προς το Επιμελητήριο έχουν καθορισθεί (με βάση την παρ.2 του άρθρ. 4 Ν. 2081/92) από το Δ.Σ. με την από 20-3-90 απόφασή του και αναπροσαρμόσθηκαν με τις από 16-11-95, 20-11-96, 18-05-98 , 22/9/1999 και 27/11/2000 αποφάσεις του.
2. Το Επιμελητήριο εισπράττει (για τα νεοεγγραφόμενα μέλη του, που έχουν ιδρυθεί πρίν την τελευταία εξαετία) συνδρομές, αναδρομικά για την τελευταία πενταετία, πλέον της τρεχούσης χρήσεως.
3. Οι συνδρομές των Ε.Π.Ε. έχουν καθορισθεί, ως εξής :

* έτη από 1993 έως 1995 € 52,82, ανά έτος, πλέον χαρτοσήμου 2,4 %.
* έτος 1996 € 66,03, πλέον χαρτοσήμου 2,4 %.
* έτος 1997 € 73,37, πλέον χαρτοσήμου 2,4 %.
* έτος 1998 € 102,71, πλέον χαρτοσήμου 2,4 %.
* έτος 1999 € 102,71, πλέον χαρτοσήμου 2,4 %.
* έτος 2000 € 112,99, πλέον χαρτοσήμου 2,4 %.
* έτος 2001 € 112,99, πλέον χαρτοσήμου 2,4 %.
* έτος 2002 € 112,99, πλέον χαρτοσήμου 2,4 %.
* έτος 2003 € 117,68, πλέον χαρτοσήμου 2,4 %.
* έτος 2004 € 121,58, πλέον χαρτοσήμου 2,4 %.
* έτος 2005 € 125,98, πλέον χαρτοσήμου 2,4 %.
* έτος 2006 € 130,37, πλέον χαρτοσήμου 2,4 %.
* έτος 2007 € 146,48, πλέον χαρτοσήμου 2,4 %.

Ο Εμπορικός Σύλλογος Πειραιώς είναι από τους αρχαιότερους εμπορικούς συλλόγους της χώρας, σύμφωνα με το ιδρυτικό καταστατικό του που έχει ημερομηνία 14 Φεβρουαρίου 1900.

Ο ρόλος του Εμπορικού Συλλόγου Πειραιώς είναι ιδιαίτερα σημαντικός σήμερα, που βρισκόμαστε ενώπιον μεγάλων προκλήσεων, διεθνών ανακατατάξεων, νέων οικονομικών και τεχνολογικών όρων.

Χρησιμοι Συνδεσμοι

© Copyright espireas.gr | All Rights Reserved  | Κατασκευή Ιστοσελίδων & Φιλοξενία Ιστοσελίδων απο την