Αρχική » Ατομική Επιχείρηση

Ατομική Επιχείρηση

by admin

Α. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΙΔΡΥΣΗΣ

Για να ιδρυθεί μία “Εμπορικής Δραστηριότητας” Ατομική Επιχείρηση θα πρέπει :

1. Nα υπάρχει ή να εξευρεθεί ο ΧΩΡΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ της
ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Η ύπαρξη επαγγελματικής εγκατάστασης αποδεικνύεται, είτε με συμβόλαιο ιδιοκτησίας ακινήτου, είτε με μισθωτήριο, είτε με παραχωρητήριο.
2. Να ΑΣΦΑΛΙΣΘΕΙΤΕ στο Υποχρεωτικό Ασφαλιστικό Ταμείο, που υπάγεστε.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Ανάλογα με τη δραστηριότητα της υπό ίδρυση επιχείρησής σας, θα πρέπει να ασφαλισθείτε στο ΤΑΕ (Βουλής 8-10 Αθήνα τηλ. 210-3228391) ή στο ΤΕΒΕ (Αγ. Κων/νου 4 Αθήνα, Τηλ. 210-5220870).
3. Να πάρετε από το οικείο ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ : “Βεβαίωση για το δικαίωμα χρήσης της Επωνυμίας και του Διακριτικού Τίτλου” , που προτίθεστε να χρησιμοποιήσετε στην επιχείρησή σας.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ :
α) Η Βεβαίωση εκδίδεται από το οικείο (ανάλογα με τη δραστηριότητα της επιχείρησης) Επιμελητήριο (Εμπορικό & Βιομηχανικό ή Βιοτεχνικό ή Επαγγελματικό κλπ) γιατί, σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ. 1 εδάφιο β Ν 2081/ 92: ” Οι Δ.Ο.Υ είναι υποχρεωμένες να μην χορηγούν σε φυσικά πρόσωπα βεβαιώσεις υποβολής δήλωσης έναρξης δραστηριότητος, αν αυτά δεν τους προσκομίσουν βεβαίωση ελέγχου της επωνυμίας και του διακριτικού τίτλου από το οικείο επιμελητήριο”.
β) Για να εκδοθεί από το Επιμελητήριο Βεβαίωση για κάποια επωνυμία ή διακριτικό τίτλο, θα πρέπει να διαφέρει κατά τρόπο ευδιάκριτο από άλλες/ους εγγεγραμμένες/ους στα αυτά βιβλία (άρθρο 4 παρ. 5 Ν.1089/80), γι’ αυτό θα πρέπει, να έχει ερευνηθεί (κατά την ίδρυση της επιχείρησής σας) στο Επιμελητήριο, αν η επωνυμία ή ο διακριτικός τίτλος, που προτίθεστε να χρησιμοποιήσετε, χρησιμοποιούνται ήδη ή έχουν καταχωρισθεί και κατοχυρωθεί από άλλη επιχείρηση.
γ) Έντυπο αιτήσεως, για τη χορήγηση της βεβαιώσεως, μαζί με σχετικές οδηγίες χορηγούνται από το τμήμα μητρώου του Επιμελητηρίου.
4. Να πάρετε “ΒΕΒΑΙΩΣΗ Έναρξης Δραστηριότητας” και ΑΦΜ από την αρμόδια Δ.Ο.Υ., στην περιφέρεια της οποίας θα εγκατασταθεί ή υπάγεται η επιχείρησή σας.
5. Να Εγγραφείτε στο οικείο ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ (από το οποίο έχει εκδοθεί η κατά την ανωτέρω παράγραφο 3 βεβαίωση), γιατί :
α) Η εγγραφή στο οικείο Επιμελητήριο είναι υποχρεωτική,
β) θα πρέπει να πάρετε “Πιστοποιητικό Εγγραφής και καταβολής ή διακανονίσεως των ετήσιων εισφορών” από το οικείο Επιμελητήριο (το οποίο σύμφωνα με την παρ. 1 εδάφιο α άρθρου. 4 του Ν. 2081/92, θα χρησιμοποιήσετε στη Δ.Ο.Υ. για τη θεώρηση των βιβλίων και στοιχείων της Επιχείρησής σας).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ :
α) Τα δικαιολογητικά για την εγγραφή αναγράφονται κατωτέρω.
β) Έντυπο αιτήσεως για την εγγραφή, μαζί με σχετικές οδηγίες, χορηγούνται από το τμήμα μητρώου του οικείου Επιμελητηρίου.
6. Να θεωρήσετε ΒΙΒΛΙΑ και ΣΤΟΙΧΕΙΑ του ΚΒΣ, από την αρμόδια Δ.Ο.Υ., στην περιφέρεια της οποίας θα εγκατασταθεί ή υπάγεται η επιχείρησή σας.
7. Να Εκδοθεί ” ΑΔΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ” , που απαιτείται να εκδοθεί για τις περιπτώσεις άσκησης από την επιχείρησή σας συγκεκριμένων δραστηριοτήτων.

Β. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ (ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ)

1. ΑΙΤΗΣΗ- ΔΗΛΩΣΗ σε έντυπο, που χορηγείται από το Τμήμα Μητρώου του οικείου Επιμελητηρίου, υπογεγραμμένη από τον φορέα της επιχείρησης, η οποία συμπληρώνεται με βάση τις οδηγίες, που υπάρχουν σ’ αυτήν.
2. ΒΕΒΑΙΩΣΗ, που έχει εκδοθεί από την αρμόδια Δ.Ο.Υ., για την επίδοση δήλωσης ΕΝΑΡΞΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΟΣ (σε φωτοτυπία).
3. ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ή ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟ ΕΟΚ ή ΑΔΕΙΕΣ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (προκειμένου για αλλοδαπούς από χώρες εκτός ΕΟΚ), (σε φωτοτυπία ).
4. ΕΙΔΙΚΗ ΑΔΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ , που απαιτείται να εκδοθεί, για άσκηση συγκεκριμένων δραστηριοτήτων
5. ΣΗΜΕΙΩΝΕΤΑΙ ότι : Η Υπηρεσία , σε ορισμένες περιπτώσεις, μπορεί να ζητεί και την Υποβολή των κατωτέρω Δικ/κών :
α) ΜΙΣΘΩΤΗΡΙΟΥ ή άλλου δικ/κού, ύπαρξης επαγγελματικής εγκατάστασης
β) ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ του ΚΒΣ

Γ. ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ / ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΣΥΝΔΡΟΜΩΝ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Η εγγραφή ολοκληρώνεται, το ενωρίτερον, την επομένη ημέρα από την κατάθεση των δικαιολογητικών και αφού :

α. γίνει ο έλεγχος των δικαιολογητικών
β. γίνει η καταχώριση της επωνυμίας και του Διακριτικού Τίτλου της επιχείρησης (στα από το νόμο, τηρούμενα βιβλία Επωνυμιών και Διακρ. Τίτλων)
γ. καταβληθούν τα τέλη καταχώρισης στο πρωτόκολλο επωνυμιών ( που για τις ατομικές επιχειρήσεις ανέρχονται στο ποσό των € 7,34, πλέον χαρτοσήμου 2,4 % υπέρ του Δημοσίου και ΟΓΑ).
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Τα ανωτέρω τέλη επωνυμίας καταβάλλονται μόνο από επιχειρήσεις που έχουν ιδρυθεί πριν από τις 12/9/2001.
δ. εκπληρωθούν οι προς το Επιμελητήριο οφειλόμενες συνδρομές ή διακανονισθούν σε δόσεις (διακανονισμός γίνεται στις περιπτώσεις, που οφείλονται συνδρομές παρελθουσών χρήσεων άνω της 3ετίας και το ποσό ξεπερνά τα € 146,74.

ΣΗΜΕΙΩΝΕΤΑΙ ότι :

1. Οι οικονομικές υποχρεώσεις (συνδρομές) των μελών προς τα Επιμελητήρια έχουν καθορισθεί (με βάση την παρ.2 του άρθρ. 4 Ν. 2081/92) από το Δ.Σ. με την από 20-3-90 απόφασή του και αναπροσαρμόσθηκαν με τις από 16-11-95, 20-11-96, 18-05-98, 22/9/1999 και 27/11/2000 αποφάσεις του.
2. Το Επιμελητήριο εισπράττει ( για τα νεοεγγραφόμενα μέλη του, που έχουν ιδρυθεί πρίν την τελευταία εξαετία) συνδρομές αναδρομικά για την τελευταία πενταετία, πλέον της τρεχούσης χρήσεως.
3. Οι συνδρομές των ατομικών επιχειρήσεων έχουν καθορισθεί ως εξής :

 • έτη από 1993 έως 1995, € 17,61, ανά έτος, πλέον χαρτοσήμου 2,4 %.
 • έτος 1996, € 22,01, πλέον χαρτοσήμου 2,4 %.
 • έτος 1997, € 23,48, πλέον χαρτοσήμου 2,4 %.
 • έτος 1998, € 35,22, πλέον χαρτοσήμου 2,4 %.
 • έτος 1999, € 35,22, πλέον χαρτοσήμου 2,4 %.
 • έτος 2000, € 39,62, πλέον χαρτοσήμου 2,4 %.
 • έτος 2001, € 39,62, πλέον χαρτοσήμου 2,4 %.
 • έτος 2002, € 39,62 , πλέον χαρτοσήμου 2,4 %.
 • έτος 2003, € 40,53 , πλέον χαρτοσήμου 2,4 %.
 • έτος 2004, € 41,99 , πλέον χαρτοσήμου 2,4 %.
 • έτος 2005, € 43,46 , πλέον χαρτοσήμου 2,4 %.
 • έτος 2006, € 44,92 , πλέον χαρτοσήμου 2,4 %.
 • έτος 2007, € 48,83 , πλέον χαρτοσήμου 2,4 %.

Ο Εμπορικός Σύλλογος Πειραιώς είναι από τους αρχαιότερους εμπορικούς συλλόγους της χώρας, σύμφωνα με το ιδρυτικό καταστατικό του που έχει ημερομηνία 14 Φεβρουαρίου 1900.

Ο ρόλος του Εμπορικού Συλλόγου Πειραιώς είναι ιδιαίτερα σημαντικός σήμερα, που βρισκόμαστε ενώπιον μεγάλων προκλήσεων, διεθνών ανακατατάξεων, νέων οικονομικών και τεχνολογικών όρων.

Χρησιμοι Συνδεσμοι

© Copyright espireas.gr | All Rights Reserved  | Κατασκευή Ιστοσελίδων & Φιλοξενία Ιστοσελίδων απο την