Αρχική » Ανώνυμη Εταιρεία (AE)

Ανώνυμη Εταιρεία (AE)

by admin

Α. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΙΔΡΥΣΗΣ

Για να ιδρυθεί μία Ανώνυμος Εταιρεία ( Α. Ε.) θα πρέπει :

1. Nα υπάρχει ή να εξευρεθεί ο ΧΩΡΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ της
ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Η ύπαρξη επαγγελματικής εγκατάστασης αποδεικνύεται, είτε με συμβόλαιο ιδιοκτησίας ακινήτου, είτε με μισθωτήριο, είτε με παραχωρητήριο.
2. Να καταρτισθεί το ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ σύστασης της Α.Ε., με Συμβολαιογραφικό έγγραφο ( σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν 2190/20), το οποίο για να νομιμοποιηθεί, θα πρέπει :
2α). Να θεωρηθεί από το οικείο Επιμελητήριο (σύμφωνα με την παραγ.1 του αρθρ. 7 Ν. 2081/92) για τον έλεγχο του δικαιώματος χρήσης, της επωνυμίας
και του διακριτικού τίτλου, που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν στην επιχείρηση, γιατί (σύμφωνα με την παραγ.1 εδάφ. β του αρθρ. 7 Ν. 2081/92) “οι
Νομαρχίες είναι υποχρεωμένες να μην εγκρίνουν καταστατικά ή τροποποίησεις καταστατικών Ανωνύμων Εταιρειών, αν αυτά δεν έχουν θεωρηθεί για τον
έλεγχο του δικαιώματος χρήσης της Επωνυμίας και του Διακριτικού Τίτλου από το οικείο Επιμελητήριο”.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Για να θεωρηθεί από το Επιμελητήριο, κάποια επωνυμία ή διακριτικός τίτλος και να καταχωρισθεί στα βιβλία που αυτό τηρεί, θα πρέπει (σύμφωνα με το αρθρ. 4 παρ. 5 Ν.1089/80) “να διαφέρει κατά τρόπο ευδιάκριτο από άλλη εγγεγραμμένη στα αυτά βιβλία”.
Γι’ αυτό θα πρέπει, κατά την κατάρτιση του καταστατικού (της υπό ίδρυση επιχείρησής σας), να έχει ερευνηθεί στο οικείο Επιμελητήριο αν, η επωνυμία ή ο διακριτικός τίτλος (που προτίθεστε να χρησιμοποιήσετε), χρησιμοποιύνται ήδη ή έχουν καταχωρισθεί και κατοχυρωθεί από άλλη επιχείρηση.
2β). Να κατατεθεί για θεώρηση από την αρμόδια ΔΟΥ (ΦΑΕΕ ή ΦΑΒΕ).
2γ). Να κατατεθεί για έγκριση και για καταχώρισή του στα Μητρώα Ανωνύμων Εταιρειών της αρμόδιας Νομαρχίας.
3. Να δημοσιευθεί στο Φ.Ε.Κ (Φύλλο Εφημερίδος Κυβέρνησης), η ανακοίνωση της Νομαρχίας, για την έγκριση του καταστατικού της Α.Ε. και την καταχώρισή του στα Μητρώα Α.Ε., που τηρεί η Νομαρχία.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Η ανωτέρω διαδικασία, των παραγράφων (2) και (3) πρέπει να ακολουθείται και για κάθε τροποποίηση του καταστατικού των Α. Ε. .
4. Να ΑΣΦΑΛΙΣΘΟΥΝ τα Μέλη του Δ.Σ. (που είναι και κάτοχοι τουλάχιστον του 3% των μετοχών της Εταιρείας) στο αρμόδιο Υποχρεωτικό Ασφαλιστικο Ταμείο, που υπάγονται.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Ανάλογα με τη δραστηριότητα της υπό ίδρυση επιχείρησής σας, θα πρέπει να ασφαλισθούν στο ΤΑΕ (Βουλής 8-10 Αθήνα τηλ. 210-3228391) ή στο ΤΕΒΕ (Αγ. Κων/νου 4 Αθήνα, Τηλ. 210-5220870).
5. Να πάρει η Εταιρεία “ΒΕΒΑΙΩΣΗ Έναρξης Δραστηριότητας” και ΑΦΜ από την αρμόδια Δ.Ο.Υ., στην περιφέρεια της οποίας θα εγκατασταθεί ή υπάγεται.
6. Να Εγγραφεί η Εταιρεία στο οικείο ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ (στο οποίο έχει θεωρηθεί κατά τα ανωτέρω παράγρ. 2 το Καταστατικό), γιατί:
α) Η εγγραφή στο οικείο Επιμελητήριο είναι υποχρεωτική,
β) θα πρέπει να πάρετε “Πιστοποιητικό Εγγραφής και καταβολής ή διακανονίσεως των ετήσιων εισφορών” από το οικείο Επιμελητήριο (το οποίο σύμφωνα με την παρ. 1 εδάφ. α αρθρ. 4 του Ν. 2081/92, θα χρησιμοποιήσετε στη Δ.Ο.Υ. για τη θεώρηση των βιβλίων και στοιχείων της Επιχείρησής σας). ΣΗΜΕΙΩΣΗ :
α) Τα δικαιολογητικά για την εγγραφή αναγράφονται κατωτέρω.
β) Έντυπο αιτήσεως για την εγγραφή, μαζί με σχετικές οδηγίες, χορηγούνται από το τμήμα μητρώου του οικείου Επιμελητηρίου.
7. Να θεωρηθούν ΒΙΒΛΙΑ και ΣΤΟΙΧΕΙΑ του ΚΒΣ, από την αρμόδια Δ.Ο.Υ., στην περιφέρεια της οποίας θα εγκατασταθεί ή υπάγεται η Α.Ε.
8. Να Εκδοθεί ” ΑΔΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ” , που απαιτείται να εκδοθεί για τις περιπτώσεις άσκησης από την Α.Ε. συγκεκριμένων δραστηριοτήτων

Β. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ( απαιτούμενα για την εγγραφή)

1. ΑΙΤΗΣΗ- ΔΗΛΩΣΗ σε έντυπο, που χορηγείται από το Τμήμα Μητρώου του Επιμελητηρίου, υπογεγραμμένη από τον ή τους Νομίμους Εκπροσώπους της επιχείρησης.
2. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ Α.Ε. και όλες τις ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ αυτού (αν έχουν γίνει ), όπως έχει εγκριθεί και καταχωρισθεί στα Μητρώα Α. Ε. της Νομαρχίας ( σε φωτοτυπία ).
3. Φ.Ε.Κ (Φύλλο Εφημερίδος Κυβέρνησης), που δημοσιεύεται η ανακοίνωση κάθε περίληψης του καταστατικού της Α.Ε. ή (αν δεν έχει κυκλοφορήσει το ΦΕΚ) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΝΟΜΑΡΧΙΑΣ με την υπό δημοσίευση περίληψη του καταστατικού.
4. ΒΕΒΑΙΩΣΗ, που έχει εκδοθεί από την αρμόδια Δ.Ο.Υ., για την επίδοση δήλωσης ΕΝΑΡΞΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΟΣ ( σε φωτοτυπία ).
5. ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ή ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟ ΕΟΚ ή ΑΔΕΙΕΣ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (προκειμένου για αλλοδαπούς από χώρες εκτός ΕΟΚ),όλων των Νομίμων εκπροσώπων της ΑΕ (σε φωτοτυπία ). Επίσης θα πρέπει να Υποβληθούν, αφού εκδοθούν και τα :
Φ.Ε.Κ., που δημοσιεύονται τα Μέλη του Δ.Σ. με τις αρμοδιότητές τους και την ανάθεση εκπροσώπησης της Α.Ε. ή (αν δεν έχει κυκλοφορήσει το ΦΕΚ) η σχετική ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΝΟΜΑΡΧΙΑΣ ή (αν δεν έχει εκδοθεί η ανακοίνωση) το σχετικό ΠΡΑΚΤΙΚΟ Δ.Σ.
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ( Ισολογισμό της προηγουμένης, του έτους της συνδρομής, χρήσης ) για καθορισμό των ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ προς το Επιμελητήριο και ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ αυτών (αφορά μη νεοϊδρυόμενες Α.Ε., που έχουν ήδη κλείση ισολογισμό).
ΕΙΔΙΚΗ ΑΔΕΙΑ, που απαιτείται, να εκδοθεί, για άσκηση συγκεκριμένων δραστηριοτήτων.
ΣΗΜΕΙΩΝΕΤΑΙ ότι : Η Υπηρεσία , σε ορισμένες περιπτώσεις, μπορεί να ζητεί και την Υποβολλή των κατωτέρω Δικ/κών :
α) ΜΙΣΘΩΤΗΡΙΟΥ ή άλλου δικ/κού, ύπαρξης επαγγελματικής εγκατάστασης
β) ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΒΙΒΙΛΙΟΥ του ΚΒΣ.

Γ. ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

Η εγγραφή ολοκληρώνεται, το ενωρίτερον την επομένη ημέρα, από την κατάθεση των δικαιολογητικών και αφού :

α. γίνει ο έλεγχος των δικαιολογητικών

β. γίνει η καταχώριση της επωνυμίας και του Διακριτικού Τίτλου της επιχείρησης (στα, από το νόμο, τηρούμενα βιβλία Επωνυμιών και Διακρ. Τίτλων)

γ. καταβληθούν τα τέλη καταχώρισης στο πρωτόκολλο επωνυμιών ( που, για τις Α.Ε, ανέρχονται στο ποσό των € 44,02, πλέον χαρτοσήμου 2,4 % υπέρ Δημοσίου και ΟΓΑ)
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Τα ανωτέρω τέλη επωνυμίας καταβάλλονται μόνο από επιχειρήσεις που έχουν ιδρυθεί πριν από τις 12/9/2001.

δ. εκπληρωθούν οι, προς το ΕΒΕΑ, οφειλόμενες συνδρομές ή διακανονισθούν σε δόσεις (διακανονισμός γίνεται στις περιπτώσεις, που οφείλονται συνδρομές παρελθουσών χρήσεων άνω της 3ετίας και το ποσό ξεπερνά τα 146,74).

ΣΗΜΕΙΩΝΕΤΑΙ ότι :

1. Οι οικονομικές υποχρεώσεις (συνδρομές) των μελών προς το Επιμελητήριο έχουν καθορισθεί (με βάση την παρ.2 του άρθρ. 4 Ν. 2081/92) από το Δ.Σ. με την από 20-3-90 απόφασή του και αναπροσαρμόσθηκαν με την από 16-11-95 αποφάσή του.
2. Το Επιμελητήριο εισπράττει ( για τα νεοεγγραφόμενα μέλη του, που έχουν ιδρυθεί πρίν την τελευταία εξαετία) συνδρομές, πλέον της τρεχούσης χρήσεως, αναδρομικά για την τελευταία πενταετία.
3. Οι συνδρομές των Α.Ε. έχουν καθορισθεί, με βάση το κεφάλαιο και το τακτικό αποθεματικό τους, ως εξής :

α. για κεφάλαιο και τακτικό αποθεματικό μέχρι 12.000.000 δρχ. :

* έτη από 1991 έως 1995 € 117,39 , ανά έτος, πλέον χαρτοσήμου 2,4 %.
* έτος 1996 € 146,74, πλέον χαρτοσήμου 2,4 %.
* έτος 1997 € 161,41, πλέον χαρτοσήμου 2,4 %.
* έτος 1998 € 220,10, πλέον χαρτοσήμου 2,4 %.
* έτος 1999 € 220,10, πλέον χαρτοσήμου 2,4 %.

β. για κεφάλαιο και τακτικό αποθεματικό άνω των 12.000.000 δρχ. :

* έτη από 1991 έως 1995 € 176,08, ανά έτος, πλέον χαρτοσήμου 2,4 %.
* έτος 1996 € 220,10, πλέον χαρτοσήμου 2,4 %.
* έτος 1997 € 234,78, πλέον χαρτοσήμου 2,4 %.
* έτος 1998 € 293,47, πλέον χαρτοσήμου 2,4 %.
* έτος 1999 € 293,47, πλέον χαρτοσήμου 2,4 %.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Από το έτος 2000 με την από 22/9/1999 απόφαση του ΔΣ του ΕΒΕΑ καθορίστηκαν ενιαίες συνδρομές γαι τις Α.Ε. ανεξαρτήτως κεφαλαίου ως εξής

* έτος 2000 Α.Ε. € 322,83 πλέον χαρτοσήμου 2,4 %.
* έτος 2000 τράπεζες € 645,63 πλέον χαρτοσήμου 2,4 %.
* έτος 2001 Α.Ε. € 322,83 πλέον χαρτοσήμου 2,4 %.
* έτος 2001 τράπεζες € 645,63 πλέον χαρτοσήμου 2,4 %.
* έτος 2002 Α.Ε. € 322,83 πλέον χαρτοσήμου 2,4 %.
* έτος 2002 τράπεζες € 645,63 πλέον χαρτοσήμου 2,4 %.
* έτος 2003 Α.Ε. € 338,87, πλέον χαρτοσήμου 2,4 %.
* έτος 2003 τράπεζες € 678,22, πλέον χαρτοσήμου 2,4 %.
* έτος 2004 Α.Ε. € 350,59, πλέον χαρτοσήμου 2,4 %.
* έτος 2004 τράπεζες € 702,15, πλέον χαρτοσήμου 2,4 %.
* έτος 2005 Α.Ε. € 363,98, πλέον χαρτοσήμου 2,4 %.
* έτος 2005 τράπεζες € 725,56, πλέον χαρτοσήμου 2,4 %.
* έτος 2006 Α.Ε. € 376,95, πλέον χαρτοσήμου 2,4 %.
* έτος 2006 τράπεζες € 753,91, πλέον χαρτοσήμου 2,4 %.
* έτος 2007 Α.Ε. € 410,16, πλέον χαρτοσήμου 2,4 %.
* έτος 2007 τράπεζες € 927,73, πλέον χαρτοσήμου 2,4 %.

Ο Εμπορικός Σύλλογος Πειραιώς είναι από τους αρχαιότερους εμπορικούς συλλόγους της χώρας, σύμφωνα με το ιδρυτικό καταστατικό του που έχει ημερομηνία 14 Φεβρουαρίου 1900.

Ο ρόλος του Εμπορικού Συλλόγου Πειραιώς είναι ιδιαίτερα σημαντικός σήμερα, που βρισκόμαστε ενώπιον μεγάλων προκλήσεων, διεθνών ανακατατάξεων, νέων οικονομικών και τεχνολογικών όρων.

Χρησιμοι Συνδεσμοι

© Copyright espireas.gr | All Rights Reserved  | Κατασκευή Ιστοσελίδων & Φιλοξενία Ιστοσελίδων απο την