Αρχική » Υποχρέωση εκτίμησης επαγγελματικού κινδύνου

Υποχρέωση εκτίμησης επαγγελματικού κινδύνου

by espireas

Με βάση την ισχύουσα νομοθεσία για την ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων σε όλες τις επιχειρήσεις, ανεξαρτήτως αριθμού εργαζομένων, ο εργοδότης έχει την υποχρέωση να χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες του τεχνικού ασφαλείας.  Ειδικότερα, για τις επιχειρήσεις που  υπάγονται στη Γ’ κατηγορία (χαμηλής επικινδυνότητας) και απασχολούν μέχρι 50 άτομα, καθήκοντα Τεχνικού Ασφάλειας μπορεί να ασκεί ο ίδιος ο εργοδότης, εφόσον επιμορφωθεί κατάλληλα. Το ίδιο συμβαίνει και για τις επιχειρήσεις B’ Κατηγορίας (μέσης επικινδυνότητας), όπου δύναται να επιμορφωθεί ο εργοδότης, εφόσον πληροί συγκεκριμένες προϋποθέσεις.  Στις επιχειρήσεις που απασχολούν 50 και άνω εργαζομένους, ο εργοδότης έχει την υποχρέωση να χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες τεχνικού ασφάλειας και ιατρού εργασίας (ν 3850/2010).

Σε κάθε επιχείρηση, ανεξάρτητα από το αν τα καθήκοντα του τεχνικού ασφαλείας ασκούνται από εξωτερικό συνεργάτη ή από τον ίδιο τον εργοδότη, ο εργοδότης είναι υποχρεωμένος να έχει διαθέσιμη, την γραπτή εκτίμηση επαγγελματικού κινδύνου, που αφορά την επιχείρησή του.

Ειδικότερα για τις επιχειρήσεις Γ’ κατηγορίας που απασχολούν κάτω από 50 άτομα προσωπικό, εφόσον ο ίδιος ο εργοδότης έχει επιμορφωθεί κατάλληλα, συντάσσει ο ίδιος την γραπτή εκτίμηση επαγγελματικού κινδύνου.

Για τις επιχειρήσεις Β’ κατηγορίας, η γραπτή εκτίμηση του επαγγελματικού κινδύνου δεν μπορεί να γίνει από τον ίδιο τον εργοδότη αλλά από εξωτερικό συνεργάτη – Εξωτερικές Υπηρεσίες Προστασίας και Πρόληψης (ΕΞ.Υ.Π.Π.)

Στην περίπτωση που οι επιχειρήσεις που απασχολούν 50 και άνω εργαζομένους, η γραπτή εκτίμηση επαγγελματικού κινδύνου πραγματοποιείται με τη συνεργασία του γιατρού εργασίας και του τεχνικού ασφάλειας.

Δεδομένου ότι, σύμφωνα με μηνύματα που λαμβάνουμε τελευταία, η Επιθεώρηση Εργασίας ζητάει από τις εμπορικές επιχειρήσεις την επίδειξη της γραπτής εκτίμησης επαγγελματικού κινδύνου, εφιστούμε την προσοχή σας επάνω στο θέμα αυτό.  Σε αυτές τις δύσκολες εποχές, είναι παράλογο να επιβάλλονται πρόστιμα στις εμπορικές επιχειρήσεις από αμέλεια ή απροσεξία, ιδιαίτερα στο θέμα αυτό, καθώς η συντριπτική πλειοψηφία είναι Γ΄ κατηγορίας και χαμηλής επικινδυνότητας, οπότε η γραπτή εκτίμηση μπορεί να γίνει και από τον ίδιο τον επιχειρηματία – τεχνικό ασφαλείας.

Σε επισυναπτόμενο έντυπο (Οδηγίες συμπλήρωσης εκτίμησης επαγγελματικού κινδύνου) δίνονται ενδεικτικά οδηγίες για την συμπλήρωση της γραπτής εκτίμηση επαγγελματικού κινδύνου. Επίσης, επισυνάπτεται και το ενημερωτικό ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων σε εμπορικά καταστήματα-κίνδυνοι και μέτρα πρόληψης του Ελληνικού Ινστιτούτου Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας, προς ενημέρωσή σας.

Τέλος, ο  Ευρωπαϊκός οργανισμός για την Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία, παρέχει τους απαιτούμενους πόρους και την τεχνογνωσία για να διευκολύνει τις πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις στην αξιολόγηση των κινδύνων. Τα εργαλεία OiRA διατίθενται δωρεάν μέσω του διαδικτύου, είναι εύκολα προσβάσιμα και απλά στη χρήση τους.  Το OiRA προσφέρει μια προσέγγιση βήμα προς βήμα για τη διαδικασία εκτίμησης κινδύνων, από τον εντοπισμό και την αξιολόγηση των κινδύνων στους χώρους εργασίας μέχρι την εφαρμογή προληπτικών δράσεων, την παρακολούθηση και τη σύνταξη εκθέσεων σχετικά με τους κινδύνους.

Η εκτίμηση κινδύνων αποτελεί τη βάση οποιασδήποτε προσέγγισης για τη διαχείριση της ασφάλειας και της υγείας, είναι δε ουσιώδης για τη διαμόρφωση ενός υγιούς χώρου εργασίας. Η ευρωπαϊκή κοινοτική στρατηγική 2007-2012 για την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία, αναγνωρίζοντας τη σπουδαιότητα της εκτίμησης κινδύνων, προβλέπει την ανάπτυξη απλών εργαλείων που διευκολύνουν την εκτίμηση κινδύνων. Το OiRA δημιουργήθηκε για αυτόν ακριβώς τον λόγο.

Διευκολύνοντας την εκτίμηση κινδύνου, το OiRA έχει ως στόχο την αύξηση του αριθμού των πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων που αξιολογούν τους κινδύνους τους και τη βελτίωση της ποιότητας των συναφών εκτιμήσεών τους. Τα εργαλεία διευκολύνουν τις επιχειρήσεις να ξεκινήσουν (ή να βελτιώσουν) την εκτίμηση κινδύνου. Κατ’ αυτόν τον τρόπο τα εργαλεία OiRA μπορούν να βοηθήσουν τις επιχειρήσεις να γίνουν πιο ανταγωνιστικές, για παράδειγμα περιορίζοντας τις απώλειες που οφείλονται σε επαγγελματικές ασθένειες, ελαχιστοποιώντας τον κίνδυνο ατυχημάτων και βελτιώνοντας τις συνολικές συνθήκες εργασίας και τις οργανωτικές επιδόσεις της επιχείρησης.

Η εκτίμηση κινδύνων αποτελεί πλέον μια οικεία διαδικασία για πολλές επιχειρήσεις και χρησιμοποιείται για την πρόληψη κινδύνων σε εκατοντάδες χιλιάδες χώρους εργασίας σε όλη την Ευρώπη. Ωστόσο, για ορισμένες επιχειρήσεις, ιδίως για τις πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις, η εκτίμηση κινδύνων μπορεί να είναι μια ιδιαίτερα απαιτητική διαδικασία. Το OiRA μπορεί να κάνει την εν λόγω διαδικασία ευκολότερη, παρέχοντας στις επιχειρήσεις τους πόρους που χρειάζονται για να αντιμετωπίσουν μια τέτοια πρόκληση.

Χρησιμοποιώντας τα εργαλεία OiRA, οι επιχειρήσεις αποκτούν και ορισμένα πλεονεκτήματα:

 • η χρήση των εργαλείων OiRA είναι εντελώς δωρεάν
 • τα εργαλεία διατίθενται επιγραμμικά
 • διατίθεται εφαρμογή για κινητά τηλέφωνα
 • τα εργαλεία καλύπτουν κάθε κλάδο
 • τα εργαλεία μπορούν να προσαρμόζονται ως έναν βαθμό στις συνθήκες κάθε επιχείρησης
 • τα εργαλεία παρέχουν τη δυνατότητα κατάρτισης σχεδίου δράσης και επιλογής προτεινόμενων μέτρων

Η διαδικασία του OiRA χωρίζεται σε πέντε βασικά στάδια:

 1. Προετοιμασία: το OiRA επιτρέπει ως ένα βαθμό στις επιχειρήσεις, αφού αυτές απαντήσουν σε μερικές απλές ερωτήσεις, να εξατομικεύουν τις εκτιμήσεις κινδύνων με βάση τα δικά τους ιδιαίτερα χαρακτηριστικά
 2. Προσδιορισμός: αφορά τον εντοπισμό των παραγόντων που μπορεί να αποτελούν κίνδυνο για τον εργαζόμενο και τον προσδιορισμό των ατόμων που ενδέχεται να εκτεθούν σε αυτόν
 3. Αξιολόγηση: το στάδιο αυτό συνίσταται στην ιεράρχηση των κινδύνων που έχουν εντοπισθεί. Στη συνέχεια, η ιεράρχηση αυτή συμβάλλει στη λήψη αποφάσεων σχετικά με τα μέτρα που πρέπει να υλοποιηθούν πρώτα.
 4. Σχέδιο δράσης: το εργαλείο βοηθάει στην κατάρτιση σχεδίου δράσης και στη λήψη αποφάσεων σχετικά με τον τρόπο εξάλειψης ή ελέγχου των κινδύνων
 5. Έκθεση: τέλος, συντάσσονται αυτομάτως έκθεση και σχέδιο δράσης σε εκτυπώσιμη ή/και μεταφορτώσιμη μορφή για την τεκμηρίωση των αποτελεσμάτων της εκτίμησης κινδύνων.

Παρακάτω, παραθέτουμε ενδεικτικά τον σύνδεσμο του εν λόγω εργαλείου, που αφορά την σύνταξη της γραπτής εκτίμησης επαγγελματικού κινδύνου σε μικρές εμπορικές επιχειρήσεις.

https://client.oiraproject.eu/gr/commercial-shops/emporika-katastimata/@@login?came_from=https%3A%2F%2Fclient.oiraproject.eu%2Fgr%2Fcommercial-shops%2Femporika-katastimata

You may also like

Ο Εμπορικός Σύλλογος Πειραιώς είναι από τους αρχαιότερους εμπορικούς συλλόγους της χώρας, σύμφωνα με το ιδρυτικό καταστατικό του που έχει ημερομηνία 14 Φεβρουαρίου 1900.

Ο ρόλος του Εμπορικού Συλλόγου Πειραιώς είναι ιδιαίτερα σημαντικός σήμερα, που βρισκόμαστε ενώπιον μεγάλων προκλήσεων, διεθνών ανακατατάξεων, νέων οικονομικών και τεχνολογικών όρων.

Χρησιμοι Συνδεσμοι

© Copyright espireas.gr | All Rights Reserved  | Κατασκευή Ιστοσελίδων & Φιλοξενία Ιστοσελίδων απο την