Αρχική » Πρόσκληση σε επιχειρήσεις του λιανικού εμπορίου για κάλυψη 3.700 θέσεων πρακτικής άσκησης για ανέργους/ες νέους/ες ηλικίας 18-29 ετών

Πρόσκληση σε επιχειρήσεις του λιανικού εμπορίου για κάλυψη 3.700 θέσεων πρακτικής άσκησης για ανέργους/ες νέους/ες ηλικίας 18-29 ετών

by admin

Σας ενημερώνουμε, ότι η Ελληνική Συνομοσπονδία Εμπορίου & Επιχειρηματικότητας (Ε.Σ.Ε.Ε.), δικαιούχος της Πράξης «Συμβουλευτική, Κατάρτιση και Πιστοποίηση ανέργων ηλικίας 18-29 ετών σε ειδικότητες του κλάδου του λιανικού εμπορίου» (κωδικός ΟΠΣ: 5154997), που εντάσσεται στο Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθησης 2014-2020» του ΕΣΠΑ 2014-2020 και της «Πρωτοβουλίας για την Απασχόληση των Νέων» (Π.Α.Ν.) και χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο), καθώς και από εθνικούς πόρους μέσω του Π.Δ.Ε., απευθύνει πρόσκληση σε επιχειρήσεις να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για την προσφορά θέσεων πρακτικής άσκησης.

Η Πράξη, που απευθύνεται σε 3.700 ανέργους ηλικίας 18-29 ετών, έχει συνολική διάρκεια 500 ώρες, εκ των οποίων οι 180 ώρες είναι θεωρητικής κατάρτισης και οι 320 ώρες πρακτικής άσκησης.

        Η πρακτική άσκηση, θα γίνει στις επιχειρήσεις που θα εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους υποβάλλοντας την αίτησή τους ηλεκτρονικά μέσω του ακόλουθου συνδέσμου: https://apko09.esee.gr/.

Σημειώνεται ότι η πρακτική άσκηση δεν συνεπάγεται κανενός είδους οικονομική επιβάρυνση από μέρους των επιχειρήσεων.

Τα αντικείμενα κατάρτισης είναι τα εξής:

1. Εξωτερικός πωλητής

2. Υπάλληλος γραφείου

3. Πωλητής λιανικού εμπορίου

4. Στέλεχος εξαγωγών και διεθνούς εμπορίου

5. Προωθητής πωλήσεων λιανικού εμπορίου – merchandiser

6. Στέλεχος διαχείρισης αποθήκης

Ο αριθμός των ωφελούμενων που τοποθετείται ταυτόχρονα σε επιχείρηση για την πρακτική άσκηση, καθορίζεται σε αντιστοιχία με τον αριθμό των απασχολουμένων της επιχείρησης και σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην με αριθ. 79732/27-7-2020 εγκύκλιο με τίτλο «Πλαίσιο ποιοτικών προδιαγραφών για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) προγραμμάτων Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΕΚ)» (αθροιστικά μητρικής εταιρείας και τυχόν υποκαταστημάτων της) και κατ’ ανώτατο όριο ως εξής:

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣΜΕΓΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ
1-5Ίσος του Αριθμού των Απασχολουμένων
6-10Ίσος με το 80% του Αριθμού των Απασχολουμένων
11-50Ίσος με το 70% του Αριθμού των Απασχολουμένων
51-70Έως 35 Άτομα
71 -250Ίσος με το 50% του Αριθμού των Απασχολουμένων
251 – 418Έως 125 Άτομα
> 418Ίσος με το 30% του Αριθμού των Απασχολουμένων

Η ανωτέρω αναλογία απασχολουμένων/καταρτιζομένων πρακτικής άσκησης, θα πρέπει να τηρείται για κάθε επιχείρηση πρακτικής καθ’ όλη τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης. Σε περιπτώσεις που οι επιχειρήσεις δεν απασχολούν κανένα άτομο με σχέση εξαρτημένης εργασίας (αυτοαπασχολούμενοι), είναι δυνατόν να πραγματοποιηθεί πρακτική άσκηση ενός (1) καταρτιζόμενου/ωφελούμενου.

Αίτηση συμμετοχής επιτρέπεται να υποβάλουν, επιχειρήσεις, οργανισμοί και νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου στα οποία δεν συμμετέχει άμεσα το Ελληνικό Δημόσιο και οι οποίες για την πρόσληψη του προσωπικού τους δεν υπάγονται στις διατάξεις του Ν.2190/1994 όπως ισχύει σήμερα.

Κατά την κατάθεση της ηλεκτρονικής αίτησης θα πρέπει να κατατεθεί πρόσφατο/α έγγραφο/α της Δ.Ο.Υ., στο/α οποίο/α να αναφέρονται σαφώς τα εξής:

-Τα στοιχεία διεύθυνσης της επιχείρησης και τυχόν υποκαταστημάτων,

-Ο νόμιμος εκπρόσωπός της,

-Ο/οι Κωδικός/οί Άσκησης Δραστηριότητας (ΚΑΔ).

H σύζευξη με τους ωφελούμενους γίνεται βάσει:

α) Της χρονικής στιγμής υποβολής της αίτησης της εκάστοτε επιχείρησης,

β) Της συνάφειας της δραστηριότητας της επιχείρησης με την ειδικότητα στην οποία καταρτίστηκε ο/η ωφελούμενος/η και

γ) της χιλιομετρικής απόστασης από την μόνιμη κατοικία του/της ωφελούμενου/η

          Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις μπορούν να ενημερωθούν μέσω της ιστοσελίδας: https://apko09.esee.gr/news/m/62/el-GR

You may also like

Ο Εμπορικός Σύλλογος Πειραιώς είναι από τους αρχαιότερους εμπορικούς συλλόγους της χώρας, σύμφωνα με το ιδρυτικό καταστατικό του που έχει ημερομηνία 14 Φεβρουαρίου 1900.

Ο ρόλος του Εμπορικού Συλλόγου Πειραιώς είναι ιδιαίτερα σημαντικός σήμερα, που βρισκόμαστε ενώπιον μεγάλων προκλήσεων, διεθνών ανακατατάξεων, νέων οικονομικών και τεχνολογικών όρων.

Χρησιμοι Συνδεσμοι

© Copyright espireas.gr | All Rights Reserved  | Κατασκευή Ιστοσελίδων & Φιλοξενία Ιστοσελίδων απο την