Αρχική » Ο ΕΣΠ ενημερώνει για τις δράσεις “Ψηφιακά εργαλεία ΜΜΕ” και “Ψηφιακές Συναλλαγές”

Ο ΕΣΠ ενημερώνει για τις δράσεις “Ψηφιακά εργαλεία ΜΜΕ” και “Ψηφιακές Συναλλαγές”

by espireas

1. Δράση “Ψηφιακά εργαλεία ΜΜΕ”

Η Δράση στοχεύει στην ενίσχυση ψηφιακής ωριμότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων της ελληνικής οικονομίας μέσω της προμήθειας ψηφιακών προϊόντων και υπηρεσιών με τη χρήση συστήματος επιταγών (vouchers)

Σκοπός της είναι να ανταποκριθούν άμεσα οι ωφελούμενοι σε ανάγκες ψηφιακού εκσυγχρονισμού λόγω των διευρυμένων αναγκών χρήσης ψηφιακών εφαρμογών για την παροχή των υπηρεσιών τους.

Ο Προϋπολογισμός του προγράμματος είναι 180.000.000,00 € και κατανέμεται σε 4 κατηγορίες ανάλογα με το μέγεθος της επιχείρησης σε όρους απασχόλησης (ΕΜΕ).

Δικαιούχοι της Δράσης είναι Μικρομεσαίες επιχειρήσεις όπως αυτές ορίζονται στη Σύσταση της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ και για τις οποίες ισχύουν :

 • Έχουν ιδρυθεί / συσταθεί πριν την 01.01.2022
 • Έχουν την έδρα τους ή υποκατάστημα στην Ελληνική Επικράτεια με ελληνικό ΑΦΜ
 • Είναι ενεργές κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης συμμετοχής στο Πρόγραμμα
 • Κατά την περίοδο 01.01.2021-31.12.2021 παρείχαν απασχόληση με όρους εξαρτημένης εργασίας η οποία εκφραζόμενη σε όρους Ετήσιων Μονάδων Εργασίας (ΕΜΕ) αθροίζει από 0,01-250 ΕΜΕ εξαρτημένης εργασίας. Σε περίπτωση σύστασης μετά την 01.01.2021, για τον υπολογισμό των ΕΜΕ θα πραγματοποιηθεί αναγωγή
 • Δραστηριοποιούνται σε επιλέξιμη δραστηριότητα (λαμβάνεται υπόψη ο κύριος ΚΑΔ κατά την υποβολή της αίτησης)
 • Συνιστούν νομική οντότητα (ΑΕ, ΕΠΕ, ΟΕ, ΕΕ, Ι.Κ.Ε, ΚοινΣΕπ, Συνεταιρισμός) ήΑτομική Επιχείρηση, και τηρούν απλογραφικά ή διπλογραφικά βιβλία

 Επιλέξιμες κατηγορίες

 1. Βελτίωση της λειτουργίας των επιχειρήσεων
 2. Συνεργασία, παραγωγικότητα και απομακρυσμένη εργασία
 3. Ενίσχυση του ηλεκτρονικού εμπορίου
 4. Ασφάλεια και Εμπιστοσύνη

Οι Αιτήσεις χρηματοδότησης θα πραγματοποιούνται έως 14.09.2022 και θα υποβάλλονται στην Ηλεκτρονική Πλατφόρμα Διαχείρισης Ενισχύσεων (ΗΠΔΕ) .

Όσον αφορά την ως άνω δράση το Κέντρο Στήριξης Επιχειρηματικότητας του Δήμου Πειραιά δύναται να σας υποστηρίξει με τους παρακάτω τρόπους:

 • Έλεγχος επιλεξιμότητας της επιχείρησης σας.
 • Έλεγχος επιλεξιμότητας των δαπανών.
 • Προβαθμολόγησητης αίτησης σας.
 • Υποστήριξη στην προετοιμασία της αίτησης υπαγωγής στη δράση:
  • Υποστήριξη κατά την προετοιμασία της αίτησης υπαγωγής μέσω της Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας
  • Υποστήριξη στην συγκέντρωση των απαιτούμενων δικαιολογητικών ένταξης.
  • Έλεγχος πληρότητας και ορθότητας των  απαιτούμενων δικαιολογητικών.
  • Κατάρτιση ηλεκτρονικού φακέλου και υποβολή στοιχείων και δικαιολογητικών της αίτησης Υπαγωγής μέσω της Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας

Για την περαιτέρω πληροφόρηση και υποστήριξη της επιχείρησής σας, επικοινωνήστε με το Κέντρο Στήριξης Επιχειρηματικότητας Δήμου Πειραιά στο τηλέφωνο : 211 4182013.

 1. Δράση “Ψηφιακές Συναλλαγές”

Η Δράση στοχεύει στην υιοθέτηση σύγχρονων ψηφιακών εργαλείων που υποστηρίζουν τις διαδικασίες τιμολόγησης, έκδοσης διακίνησης φορολογικών παραστατικών και διενέργειας ηλεκτρονικών πληρωμών.

Ο Προϋπολογισμός του προγράμματος είναι 162.440.000,00 € και κατανέμεται σε 6 κατηγορίες.

Δικαιούχοι της Δράσης είναι Μικρομεσαίες επιχειρήσεις όπως αυτές ορίζονται στη Σύσταση της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ και για τις οποίες ισχύουν :

 • Έχουν ιδρυθεί / συσταθεί πριν την 01.01.2022
 • Έχουν την έδρα τους ή υποκατάστημα στην Ελληνική Επικράτεια με ελληνικό ΑΦΜ
 • Είναι ενεργές κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης συμμετοχής στο Πρόγραμμα
 • Κατά την περίοδο 01.01.2021-31.12.2021 παρείχαν απασχόληση με όρους εξαρτημένης εργασίας η οποία εκφραζόμενη σε όρους Ετήσιων Μονάδων Εργασίας (ΕΜΕ) αθροίζει από 0 έως 250,00 ΕΜΕ εξαρτημένης εργασίας
 • Δραστηριοποιούνται σε επιλέξιμη δραστηριότητα (λαμβάνεται υπόψη ο κύριος ΚΑΔ κατά την υποβολή της αίτησης)
 • Λειτουργούν νόμιμακαι συμμορφώνονται με τη σχετική ενωσιακή και εθνική περιβαλλοντική νομοθεσία
 • Συνιστούν νομική οντότητα (ΑΕ, ΕΠΕ, ΟΕ, ΕΕ, Ι.Κ.Ε, ΚοινΣΕπ, Συνεταιρισμός) ή Ατομική Επιχείρηση, και τηρούν απλογραφικά ή διπλογραφικά βιβλία

   Επιλέξιμες κατηγορίες

 1. Αντικατάσταση EFT/POS
 2. Τιμολόγηση επί αυτοκινήτου / διακίνηση παραστατικών εν κινήσει
 3. Αναβάθμιση Φορολογικής Ταμειακής Μηχανής (ΦΤΜ) & Αυτόνομης Δημοσιονομικής Μονάδας Επεξεργασίας (ΑΔΗΜΕ) για διασύνδεση με EFT/POS
 4. Λήψη υπηρεσιών παρόχου ηλεκτρονικής τιμολόγησης
 5. Αντικατάσταση Ειδικής Ασφαλούς Φορολογικής Διάταξης Σήμανσης Στοιχείων (ΕΑΦΔΣΣ)
 6. Αντικατάσταση Φορολογικός Ηλεκτρονικός Μηχανισμός (ΦΗΜ) παλαιών προδιαγραφών

Κριτήρια αξιολόγησης

 • Αριθμός προσωπικού σε ΕΜΕ
 • Κύκλος Εργασιών προς ΕΜΕ
 • Μήνες Λειτουργίας

 Όσον αφορά την ως άνω δράση το Κέντρο Στήριξης Επιχειρηματικότητας του Δήμου Πειραιά δύναται να σας υποστηρίξει με τους παρακάτω τρόπους:

 • Έλεγχος επιλεξιμότητας της επιχείρησης σας.
 • Έλεγχος επιλεξιμότητας των δαπανών.
 • Προβαθμολόγησητης αίτησης σας.
 • Υποστήριξη στην προετοιμασία της αίτησης υπαγωγής στη δράση:

Υποστήριξη κατά την προετοιμασία της αίτησης υπαγωγής μέσω της Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας

 • Υποστήριξη στην συγκέντρωση των απαιτούμενων δικαιολογητικών ένταξης.
 • Έλεγχος πληρότητας και ορθότητας των  απαιτούμενων δικαιολογητικών.
 • Κατάρτιση ηλεκτρονικού φακέλου και υποβολή στοιχείων και δικαιολογητικών της αίτησης Υπαγωγής μέσω της Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας

Για την περαιτέρω πληροφόρηση και υποστήριξη της επιχείρησής σας, επικοινωνήστε με το Κέντρο Στήριξης Επιχειρηματικότητας Δήμου Πειραιά στο τηλέφωνο : 211 4182013.

 

You may also like

Ο Εμπορικός Σύλλογος Πειραιώς είναι από τους αρχαιότερους εμπορικούς συλλόγους της χώρας, σύμφωνα με το ιδρυτικό καταστατικό του που έχει ημερομηνία 14 Φεβρουαρίου 1900.

Ο ρόλος του Εμπορικού Συλλόγου Πειραιώς είναι ιδιαίτερα σημαντικός σήμερα, που βρισκόμαστε ενώπιον μεγάλων προκλήσεων, διεθνών ανακατατάξεων, νέων οικονομικών και τεχνολογικών όρων.

Χρησιμοι Συνδεσμοι

© Copyright espireas.gr | All Rights Reserved  | Κατασκευή Ιστοσελίδων & Φιλοξενία Ιστοσελίδων απο την