Αρχική » Νέο νομικό πλαίσιο για τις Ανώνυμες Εταιρείες

Νέο νομικό πλαίσιο για τις Ανώνυμες Εταιρείες

by espireas

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 104α) 0 νέος νόμος 4548/2018, ο οποίος και τροποποιεί σε ουσιώδεις διατάξεις του το νέο πλαίσιο για την οργάνωση των Ανωνύμων Εταιρειών, το οποίο πλέον έχει ως εξής:

  • Η ΑΕ μπορεί να ιδρυθεί από ένα ή περισσότερα πρόσωπα και μπορεί να είναι μονοπρόσωπη. Η σύσταση μπορεί να γίνει με συμβολαιογραφικό έγγραφο – καταστατικό ή με ιδιωτικό έγγραφο, με ελάχιστο κεφάλαιο το ποσό των 25.000 €. Υπάρχει δε ειδική πρόβλεψη για τη δυνατότητα ολικής ή μερικής μείωσής του. Επίσης, γίνεται ιδιαίτερη αναφορά στις εισφορές σε είδος. Εταιρείες που έχουν μικρότερο κεφάλαιο θα πρέπει να το αυξήσουν έως 31-12-2019. Διαφορετικά πρέπει να μετατραπούν σε εταιρεία άλλης νομικής μορφής, ειδάλλως δεν θα μπορούν να κάνουν πλέον καμία καταχώριση στο ΓΕΜΗ.
  • Καταγράφονται οι εταιρικές πράξεις, που πρέπει να δημοσιοποιούνται και η διαδικασία.
  • Καθορίζεται ο ανώτατος αριθμός των μελών που μπορεί να απαρτίζουν το Δ.Σ. των ΑΕ και αναμορφώνεται το καθεστώς των αμοιβών τους.
  • Μειώνεται το κατώτατο ποσό της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής σε 0,04 λεπτά ενώ το ανώτατο ποσό της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής παραμένει στα 100 €.
  • Ρυθμίζονται θέματα σχετικά με την έκδοση, την απόκτηση και την άσκηση του δικαιώματος τίτλων κτήσης μετοχών, ενώ απαγορεύονται οι συναλλαγές της εταιρείας με συνδεδεμένα μέρη χωρίς προηγούμενη άδεια.
  • Στο εξής οι ΑΕ δεν θα μπορούν να εκδίδουν ανώνυμες μετοχές, ενώ οι υφιστάμενες θα πρέπει να ονομαστικοποιηθούν υποχρεωτικά έως την 1-1-2020.
  • Προβλέπονται ειδικές διατάξεις για τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης και γίνεται αναφορά στις αποφάσεις της που μπορούν να ληφθούν με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, ενώ προσδιορίζονται και τα δικαιώματα της μειοψηφίας.
  • Καθορίζονται οι κυρώσεις –το νομικό πλαίσιο- που επιβάλλονται στον ιδρυτή/ές, τα –εκτελεστικά και μη- μέλη του ΔΣ, τους ελεγκτές της ΑΕ, ακόμα και σε διευθυντές.
  • Δεν προβλέπονται σημαντικές διαφορές στις Ετήσιες Εκθέσεις και Καταστάσεις ενώ αλλαγές επέρχονται και στη λύση – εκκαθάριση της ΑΕ.

 

 

 

 

 

 

 

 

You may also like

Ο Εμπορικός Σύλλογος Πειραιώς είναι από τους αρχαιότερους εμπορικούς συλλόγους της χώρας, σύμφωνα με το ιδρυτικό καταστατικό του που έχει ημερομηνία 14 Φεβρουαρίου 1900.

Ο ρόλος του Εμπορικού Συλλόγου Πειραιώς είναι ιδιαίτερα σημαντικός σήμερα, που βρισκόμαστε ενώπιον μεγάλων προκλήσεων, διεθνών ανακατατάξεων, νέων οικονομικών και τεχνολογικών όρων.

Χρησιμοι Συνδεσμοι

© Copyright espireas.gr | All Rights Reserved  | Κατασκευή Ιστοσελίδων & Φιλοξενία Ιστοσελίδων απο την