ΕίσοδοςForgot Password ?

 


Άρθρα

     

Print Friendly and PDFΕκτύπωσηPrint Friendly and PDFPDF

Προς τα

Μέλη του

Εμπορικού Συλλόγου Πειραιώς

_________________________

 

Αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι,

 

          Με αφορμή ερωτήματα που έχουμε δεχθεί από μέλη μας σχετικά με  φορολογικές και λογιστικές υποχρεώσεις των επιχειρήσεων, παραθέτουμε υπό μορφή ερωτοαπαντήσεων τις παρακάτω οδηγίες, για σχετική ενημέρωσή σας.

 

1.    Για πόσο χρονικό διάστημα πρέπει οι επιχειρήσεις να διατηρούν τα βιβλία και στοιχεία τους; Υπάρχουν παρατάσεις;

 

Άρθρο 13 παρ.2  Ν.4174/2013

«Τα βιβλία και στοιχεία πρέπει να διαφυλάσσονται κατ' ελάχιστον:

α) για διάστημα πέντε (5) ετών από τη λήξη του αντίστοιχου φορολογικού έτους εντός του οποίου υπάρχει η υπάρχει η υποχρέωση υποβολής δήλωσης ή

β) εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις της παρ. 2 του άρθρου 36 του Κώδικα, έως ότου παραγραφεί το δικαίωμα έκδοσης από τη Φορολογική Διοίκηση πράξης προσδιορισμού του φόρου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο αυτή ή

γ) έως ότου τελεσιδικήσει η απαίτηση της Φορολογικής Διοίκησης σε συνέχεια διενέργειας φορολογικού ελέγχου ή έως ότου αποσβεστεί ολοσχερώς η απαίτηση λόγω εξόφλησης.»

 

2.    Ποια στοιχεία πρέπει να έχει στην διάθεσή του άμεσα διαθέσιμα ο φορολογούμενος σε κάποιον φορολογικό έλεγχο;

 

Το άρθρο 5 παρ. 14 και 18  του Ν. 4308/2014 (ΕΛΠ) ορίζει: 

«5.14.1 Η παράγραφος αυτή ορίζει ότι, τα τηρούμενα λογιστικά αρχεία (βιβλία και παραστατικά) πρέπει να είναι διαθέσιμα στα αρμόδια ελεγκτικά όργανα εντός ευλόγου χρονικού περιθωρίου. Σημειώνεται, ότι άλλα νομοθετήματα δύναται να ρυθμίζουν με διαφορετικό τρόπο το θέμα της πρόσβασης στα λογιστικά αρχεία (σχετικές και οι διατάξεις των άρθρων 14 και 24 του Ν. 4174/2013).»

«18. Η οντότητα μπορεί να αναθέτει σε τρίτο πρόσωπο (εξωτερικός λογιστής) την τήρηση μέρους ή του συνόλου του λογιστικού της συστήματος ή τη σύνταξη των χρηματοοικονομικών της καταστάσεων. Η ανάθεση της τήρησης του λογιστικού συστήματος ή της κατάρτισης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων σε τρίτο πρόσωπο δεν απαλλάσσει τη διοίκηση της οντότητας από τη σχετική ευθύνη που προκύπτει, σύμφωνα με τον παρόντα νόμο ή εν γένει την κείμενη νομοθεσία, για τα λογιστικά αρχεία και τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις.»

 

Το άρθρο 14 του Ν.4174/2013 (ΚΦΔ) ορίζει:

 «1. Πληροφορίες, τις οποίες ζητά εγγράφως η Φορολογική Διοίκηση από τον φορολογούμενο, πρέπει να παρέχονται εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών από την κοινοποίηση του σχετικού αιτήματος, εκτός εάν ο φορολογούμενος προσκομίσει επαρκείς αποδείξεις για πιθανές δυσχέρειες κατά την προετοιμασία και υποβολή των πληροφοριών που του ζητήθηκαν, εφόσον οι δυσχέρειες αυτές οφείλονται σε πράξεις ή παραλείψεις της Δημόσιας Διοίκησης ή σε λόγους ανωτέρας βίας.

Προτείνουμε στους συναδέλφους τη συνεργασία τους με τους ελεγκτές που διενεργούν τους φορολογικούς ελέγχους.

 

3.     Ισχύει  ο έλεγχος με φυσική παρουσία ή έρχεται σημείωμα στην επιχείρηση και πρέπει να προσκομίσει τα στοιχεία στην εφορία;

 

Άρθρο 23  παρ.1 & 2  Ν.4174/2013 ορίζει:

Ο έλεγχος που διενεργείται από τη Φορολογική Διοίκηση είναι δυνατόν να έχει τη μορφή φορολογικού ελέγχου από τα γραφεία της Φορολογικής Διοίκησης ή επιτόπιου φορολογικού ελέγχου.

Ωστόσο, η απόφαση της Φορολογικής Διοίκησης για τη διενέργεια πλήρους επιτόπιου φορολογικού ελέγχου, πρέπει να κοινοποιείται στο φορολογούμενο με προηγούμενη έγγραφη ειδοποίηση. Κάθε άλλος επιτόπιος φορολογικός έλεγχος είναι δυνατόν να διενεργείται χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Με πράξη του Γεν. Γραμματέα είναι δυνατόν να διενεργείται πλήρης επιτόπιος φορολογικός έλεγχος χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, σε περιπτώσεις όπου υπάρχουν ενδείξεις ότι έχει διαπραχθεί φοροδιαφυγή.
 

 4.    Με τι κριτήρια καθορίζεται το δείγμα ελέγχου (οφειλόμενο ΦΠΑ; Όχι κλεισμένη περαίωση;).

Από τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος και λοιπών φορολογιών ανέλεγκτων χρήσεων, επιλέγονται για έλεγχο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 80 του ν.3842/2010, υποθέσεις με τη χρήση μεθόδων ανάλυσης κινδύνου (risk analysis).

Δίνεται προτεραιότητα σε υποθέσεις που αφορούν:

-Έκδοση και λήψη πλαστών τιμολογίων.

-Παραβάσεις Κ.Β.Σ.

-Παραβάσεις τελωνειακού κώδικα, λαθρεμπορίας.

-Παραβάσεις περί πνευματικών δικαιωμάτων, ιδιοκτησίας, ναρκωτικών, περί συμφερόντων Ευρωπαϊκής ‘Ενωσης.

-Πληροφορίες για ενδεχόμενη φοροδιαφυγή.

-Όταν υφίστανται κατασχεμένες ταμειακές μηχανές, βιβλία ή στοιχεία.

-Διαφορές σε αξία που προκύπτουν από διασταύρωση στοιχείων.

-Μη υποβολή ή ανακριβής υποβολή δηλώσεων.

-Μεγάλες δαπάνες σε σχέση με άλλες εταιρείες του ίδιου κλάδου.

-Δηλώσεις ζημιών, μη δικαιολογημένα πιστωτικά υπόλοιπα ΦΠΑ.

-Όταν ανακύπτουν ληξιπρόθεσμες οφειλές.

 

 

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς,

 

          Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                                    Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

             ΤΑΣΟΣ ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ                             ΝΙΚΟΣ ΜΑΝΕΣΙΩΤΗΣ

Σχετικά Άρθρα
13.03.2017 ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΧΗ ΜΕΣΩΝ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΜΕ ΚΑΡΤΑ(3/13/2017) 25.08.2016 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΕΣΠ ΓΙΑΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΤΑ ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΚΑΤΑΧΩΡΙΖΟΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΟ ΓΕΜΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 5 ΤΗΣ ΚΥΑ 79752/30.12.2014 (8/30/2016) 31.05.2016 ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΑΠΟ 1ΗΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2016 (5/31/2016)
10.02.2017 ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΧΗ ή ΜΗ ΜΕΣΩΝ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΜΕ ΚΑΡΤΑ (2/13/2017) 25.08.2016 ΑΝΑΘΕΡΜΑΝΣΗ ΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΩΝ 100 ΔΟΣΕΩΝ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΥ ΟΑΕΕ (8/30/2016) 23.05.2016 «ΣΑ ΒΓΕΙΣ ΣΤΟΝ ΠΗΓΑΙΜΟ ……… ΓΙΑ ΤΟ ΤΕΤΑΡΤΟ ΜΝΗΜΟΝΙΟ"(5/23/2016)
29.11.2016 ΜΕ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ Η ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΣΠΕΡΙΔΑ " ΚΑΤΙ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΠΕΙΡΑΙΑ.... ΜΗΠΩΣ ΤΕΛΙΚΑ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΛΥΣΕΙΣ;;;" ΠΟΥ ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΘΗΚΕ ΑΠΟ ΕΒΕΠ-ΕΣΠ-ΟΕΣΑΟΝΝΑ (11/30/2016) 25.08.2016 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΕΣΠ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΓΕΜΗ(8/30/2016) 04.04.2016 ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΗΝ ΕΥΝΟΪΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΟΑΕΕ ΖΗΤΑ Ο ΕΣΠ(4/5/2016)
15.09.2016 «AMBER ALERT» ΕΞΑΦΑΝΙΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ!!(9/15/2016)