Παράταση του προγράμματος της ΕΣΕΕ ευκαιρίες κατάρτισης και πιστοποίησης για ανέργους 18- 24 ετών σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα έως 8 Μαΐου 2016

Αγαπητές και αγαπητοί Συνάδελφοι,

Επανερχόμενοι στην ενημέρωσή μας για το πρόγραμμα της ΕΣΕΕ με τίτλο: «Ευκαιρίες κατάρτισης και πιστοποίησης για άνεργους νέους, ηλικίας 18-24 ετών, σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα σε κλάδους αιχμής της ελληνικής οικονομίας» για 4.000 καταρτιζόμενους στον κλάδο του λιανικού εμπορίου, σας  ενημερώνουμε ότι πήρε παράταση μέχρι 8 Μαΐου 2016.

            Υπενθυμίζουμε, ότι είναι ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα που αποσκοπεί στη συμβουλευτική καθοδήγηση, κατάρτιση και πιστοποίηση των επαγγελματικών προσόντων 4.000 ανέργων και οικονομικά μη ενεργών νέων, ηλικίας από 18 έως 24 ετών, σε αντικείμενα του Λιανικού Εμπορίου και στον εφοδιασμό τους με τις κατάλληλες γνώσεις και μεθοδολογίες, ώστε να επανενταχθούν απρόσκοπτα τα επόμενα χρόνια στην ελληνική αγορά εργασίας, απασχολούμενοι στον κλάδο. Η διάρκεια της κατάρτισης είναι 380 ώρες (120 ώρες θεωρητική κατάρτιση και 260 ώρες πρακτική άσκηση).

Oι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέτουν έως 8 Μαϊου 2016 και ώρα 23:59:59 αίτηση συμμετοχής στην ειδικά διαμορφωμένη ηλεκτρονική πλατφόρμα www.esee-emporio.gr. Κάθε ενδιαφερόμενος έχει δικαίωμα να υποβάλλει αίτηση συμμετοχής σε μια μόνο Διοικητική Περιφέρεια.

Αντίστοιχα, στην ίδια ηλεκτρονική πλατφόρμα, μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις επιχειρήσεις που δύνανται να προσφέρουν θέσεις πρακτικής άσκησης στους ωφελουμένους, στον τομέα του Λιανικού Εμπορίου.

Το σύνολο των πληροφοριών και των ανακοινώσεων για το Πρόγραμμα δίνονται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα www.esee-emporio.gr.

Επειδή είναι υποχρέωση όλων μας να φροντίσουμε ώστε το πρόγραμμα να επιτύχει, αφενός για να προσφέρουμε υπηρεσίες ουσίας στην χώρα και στους ανέργους και αφετέρου για να ωφελήσουμε τις επιχειρήσεις μας, η ενεργός συμμετοχή μας είναι απαραίτητη, τόσο από άποψη διάχυσης της πληροφορίας για την προσέλκυση εν δυνάμει ενδιαφερόμενων νέων ανέργων, όσο και ένταξης της επιχείρησής μας στο πρόγραμμα.

Ο Εμπορικός Σύλλογος Πειραιώς και οι υπηρεσίες της ΕΣΕΕ είναι στην διάθεσή σας για οποιοδήποτε ερώτημα έχετε.

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς,

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                                  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑΣΟΣ ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ                            ΝΙΚΟΣ ΜΑΝΕΣΙΩΤΗΣ

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ & ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ

  1. Ποιοι έχουν δικαίωμα συμμετοχής;

Δικαίωμα συμμετοχής στη Δράση έχουν άνεργοι νέοι οι οποίοι πληρούν τις κάτωθι γενικές προϋποθέσεις:

• Να έχουν γεννηθεί από 1.1.1992 μέχρι και 31.12.1997.

• Να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ, ανεξαρτήτως αν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας ή όχι.

• Να είναι απόφοιτοι Υποχρεωτικής/ Δευτεροβάθμιας/ Μεταδευτεροβάθμιας/ Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

• Να μην έχουν τη μαθητική, σπουδαστική ή φοιτητική ιδιότητα.

• Να έχουν συμπληρώσει το τυποποιημένο έντυπο/φόρμα εξατομικευμένης παρέμβασης και να έχουν συμφωνήσει σε Ατομικό Σχέδιο Δράσης στο διάστημα του τελευταίου τετραμήνου πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν επίσης και όσοι έχουν συμπληρώσει το τυποποιημένο έντυπο/φόρμα εξατομικευμένης παρέμβασης και έχουν συμφωνήσει σε Ατομικό Σχέδιο Δράσης προγενέστερα, με την προϋπόθεση ότι δεν έχουν συμμετάσχει σε καμία ενεργητική πολιτική απασχόλησης (δράση κατάρτισης ή απασχόλησης) κατά το διάστημα του τελευταίου εννιαμήνου πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής. Σε αυτή την περίπτωση οι υποψήφιοι επικαιροποιούν το Ατομικό Σχέδιο Δράσης.

Κάθε ενδιαφερόμενος έχει δικαίωμα να υποβάλλει αίτηση συμμετοχής σε μια μόνο Διοικητική Περιφέρεια. Επισημαίνεται ότι δεν επιτρέπεται η εκ των υστέρων αλλαγή Διοικητικής Περιφέρειας.

2. Μπορώ να υποβάλλω δύο αιτήσεις συμμετοχής;

Όχι, κάθε ενδιαφερόμενος, έχει δικαίωμα να υποβάλλει μία αίτηση συμμετοχής σε μια μόνο Διοικητική Περιφέρεια, ανεξαρτήτως του τόπου διαμονής του.

3. Ποιες είναι οι προθεσμίες υποβολής των αιτήσεων;

Η προθεσμία υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησης συμμετοχής των ωφελουμένων λήγει την 8 Μαΐου 2016 και ώρα 23:59μμ.

4. Τι είναι ο ΚΑΥΑΣ;

Ο Κωδικός Αριθμός Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής (ΚΑΥΑΣ) είναι μοναδικός για κάθε αίτηση συμμετοχής, χορηγείται αυτόματα από το οικείο μηχανογραφικό σύστημα με την υποβολή της, αποτελεί το αποδεικτικό υποβολής της και χρησιμοποιείται αντί για το ονοματεπώνυμο του αιτούντος σε όλα τα έγγραφα (Μητρώα, πίνακες κ.ά.) που δημοσιεύονται στο πλαίσιο της πρόσκλησης.

Όσοι έχουν υποβάλει αίτηση συμμετοχής ενημερώνονται για την εγγραφή τους ή μη στο Μητρώο Ωφελουμένων με δική τους φροντίδα και επιμέλεια παρακολουθώντας την ειδική ιστοσελίδα www.esee-emporio.gr.

5.  Μαζί με την αίτηση συμμετοχής πρέπει να υποβάλλω και τα δικαιολογητικά μου;

Όχι, η υποβολή δικαιολογητικών θα πραγματοποιηθεί μετά από τη διαδικασία μοριοδότησης και εφόσον ο άνεργος συμπεριληφθεί στο Μητρώο ωφελουμένων.

6. Που θα υποβάλω τα δικαιολογητικά μου;

Η υποβολή των δικαιολογητικών θα πραγματοποιηθεί με ευθύνη του δυνητικού ωφελούμενου στην ΕΣΕΕ στην διεύθυνση Ελληνική Συνομοσπονδία Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας, Μητροπόλεως 42, ΤΚ 105 63, Αθήνα, με την ένδειξη «Δράσεις κατάρτισης, συμβουλευτικής και πιστοποίησης για άνεργους νέους 18-24 ετών στον τομέα του λιανικού εμπορίου».

7. Τι γίνεται σε περίπτωση ισοβαθμίας;

Σε περίπτωση ισοβαθμιών προηγείται ο υποψήφιος, που έχει υποβάλει νωρίτερα την αίτηση συμμετοχής του.

8. Πως θα μάθω εάν η αίτηση μου έχει γίνει αποδεκτή;

Όσοι έχουν υποβάλει αίτηση συμμετοχής ενημερώνονται για την εγγραφή τους ή μη στο Μητρώο Ωφελουμένων με δική τους φροντίδα και επιμέλεια παρακολουθώντας την ειδική ιστοσελίδα http://www.esee-emporio.gr. Επιπλέον, σε κάθε ωφελούμενο που έχει ενταχθεί στο μητρώο ωφελουμένων θα αποσταλεί σχετικό ενημερωτικό email.

9.      Πότε ξεκινά το πρόγραμμα κατάρτισης;

Το πρόγραμμα κατάρτισης ξεκινάει τουλάχιστον 20 ημέρες μετά την κατάταξη του ωφελούμενου σε τμήμα κατάρτισης.

10.  Σε ποια περίπτωση μπορεί να ακυρωθεί η συμμετοχή μου στο πρόγραμμα;

Ο ωφελούμενος χάνει το δικαίωμα της ενίσχυσης και διαγράφεται από το Μητρώο Ωφελουμένων, στις παρακάτω περιπτώσεις:

-Εάν από τα δικαιολογητικά που θα υποβάλει στην Ε.Σ.Ε.Ε., διαπιστωθεί ότι δεν τεκμηριώνονται τα στοιχεία που έχει δηλώσει κατά την υποβολή της αίτησης συμμετοχής του στη δράση. Στην περίπτωση αυτή η Ε.Σ.Ε.Ε. ενημερώνει τον δικαιούχο και ο υποψήφιος διαγράφεται αυτόματα από το Μητρώο Ωφελουμένων.

-Εάν ο ωφελούμενος υπερβεί το επιτρεπόμενο όριο απουσιών κατά τη διάρκεια της θεωρητικής κατάρτισης του προγράμματος κατάρτισης και της πρακτικής άσκησης.

11.  Πότε και που θα καταβληθεί το επίδομα των 1.471 ευρώ;

Η καταβολή των επιδομάτων θα πραγματοποιηθεί με την προϋπόθεση ότι οι ωφελούμενοι έχουν ολοκληρώσει την κατάρτιση και την πρακτική άσκηση και έχουν συμμετάσχει στην διαδικασία πιστοποίησης.

Τόσο το επίδομα θεωρητικής, όσο και το επίδομα πρακτικής άσκησης θα καταβάλλονται στον τραπεζικό λογαριασμό που κάθε καταρτιζόμενος έχει δηλώσει κατά την υποβολή της «Αίτησης Συμμετοχής» του στη δράση και στον οποίο θα πρέπει να αναφέρεται ως πρώτος δικαιούχος.

12.  Ποια δικαιολογητικά πρέπει ο ωφελούμενος να προσκομίσει;

Ο ωφελούμενος για την οριστική εγγραφή του στο μητρώο ωφελουμένων οφείλει να προσκομίσει:

• Την Αίτηση Συμμετοχής του.

• Τα δικαιολογητικά για την τεκμηρίωση των στοιχείων που δήλωσε στην Αίτηση Συμμετοχής του.

Δικαιολογητικά που θα πρέπει να κατατεθούν:

• Επικυρωμένο αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας, διαβατήριο ή άλλο πιστοποιητικό ταυτοπροσωπίας.

• Επικυρωμένο αντίγραφο του απολυτήριου, τίτλου σπουδών, πτυχίου ανώτατης εκπαίδευσης της Ελλάδας ή του εξωτερικού αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ.

• Επικυρωμένο αντίγραφο του Εκκαθαριστικού της Εφορίας ατομικό ή οικογενειακό του φορολογικού έτους 2014.

• Επικυρωμένο αντίγραφο της κάρτας ανεργίας του εν ισχύ.

• Ατομικό σχέδιο δράσης.

13.  Τι ακριβώς περιλαμβάνει η δράση;

Η Πράξη αποσκοπεί στην συμβουλευτική καθοδήγηση, κατάρτιση και πιστοποίηση των επαγγελματικών προσόντων 4.000 ανέργων και οικονομικά μη ενεργών νέων, ηλικίας από 18 έως 24 ετών, σε ειδικότητες του λιανικού εμπορίου.

Η διάρκεια της κατάρτισης είναι 380 ώρες (120 ώρες θεωρητική κατάρτιση και 260 ώρες πρακτική άσκηση). Η κατάρτιση θα πραγματοποιηθεί στις εξής διαδοχικές φάσεις:

Φάση Α: α’ μέρος Θεωρητικής κατάρτισης διάρκειας 60 ωρών

Φάση Β: α’ μέρος Πρακτικής άσκησης διάρκειας 100 ωρών

Φάση Γ: β’ μέρος Θεωρητικής κατάρτισης διάρκειας 60 ωρών

Φάση Δ: β’ μέρος Πρακτικής άσκησης διάρκειας 160 ωρών

Κατάρτιση διάρκειας 120 ωρών.

Οι ειδικότητες στις οποίες θα καταρτιστούν οι ωφελούμενοι είναι:

• Πωλητής Λιανικής

• Εξωτερικός Πωλητής

• Στέλεχος Εξαγωγικού Εμπορίου

• Στέλεχος Διαχείρισης Αποθήκης

• Προωθητής Πωλήσεων Λιανικού Εμπορίου (Merchandiser)

• Υπάλληλος Γραφείου.

Κάθε ωφελούμενος θα παρακολουθήσει μια από τις ανωτέρω ειδικότητες.

Πρακτική Άσκηση διάρκειας 260 ωρών. Το σύνολο των ωρών της πρακτικής άσκησης θα υλοποιείται σε επιχειρήσεις, οι οποίες σχετίζονται με τα αντικείμενα κατάρτισης, σε πραγματικές συνθήκες εργασίας εντός των ορίων της Περιφερειακής Ενότητας όπου υλοποιήθηκε το πρόγραμμα κατάρτισης.

Εξατομικευμένη συμβουλευτική

Θα πραγματοποιηθούν πέντε (5) ατομικές συμβουλευτικές:

1η Συμβουλευτική: O ωφελούμενος θα συμπληρώσει/χρησιμοποιήσει εργαλείο συμβουλευτικής σε ψηφιοποιημένη, διαδικτυακή μορφή και κατόπιν θα πραγματοποιηθεί προσωπική συνέντευξη με το σύμβουλο κατά τη διάρκεια της οποίας θα επικαιροποιηθεί και συμπληρωθεί το επαγγελματικό προφίλ του κάθε ωφελούμενου. Σε αυτή τη συμβουλευτική θα επιλεγεί εκ μέρους του ωφελούμενου μια από τις 4 ειδικότητες, η οποία θα θεωρηθεί η καταλληλότερη γι’ αυτόν.

2η Συμβουλευτική: Κατά την υλοποίηση της θεωρητικής κατάρτισης (Α φάση) πραγματοποιείται δεύτερη συνεδρία με τον σύμβουλο για την επιλογή της κατάλληλης θέσης πρακτικής σύμφωνα με την ειδικότητα που έχει επιλέξει ο ωφελούμενος σε συνδυασμό με τις ανάγκες των επιχειρήσεων.

3η Συμβουλευτική: Κατά την έναρξη της Γ Φάσης (θεωρητική κατάρτιση) θα πραγματοποιηθεί συνεδρία με τον σύμβουλο με σκοπό την πληροφόρηση για θεσμικά, εργασιακά θέματα, αλλά και για οποιοδήποτε θέμα αντιμετώπισε ο ωφελούμενος κατά τη διάρκεια της πρακτικής του άσκησης (Β φάση)

4η Συμβουλευτική: Πριν τη λήξη της Γ Φάσης (θεωρητική κατάρτιση) θα πραγματοποιηθεί συνεδρία που θα στοχεύει στην επαγγελματική συμβουλευτική, στην επίλυση διαφορών στον εργασιακό χώρο και στην καλύτερη προετοιμασία του ωφελούμενου για την έναρξη της Δ φάσης (Πρακτική άσκηση 160 ωρών)

5η Συμβουλευτική: Πριν την έναρξη της διαδικασίας πιστοποίησης θα πραγματοποιηθεί η τελευταία συνεδρία, κατά τη διάρκεια της οποίας θα γίνει η προετοιμασία του ωφελούμενου για την πιστοποίηση.

Πιστοποίηση των ωφελουμένων ανά ειδικότητα.

Η πιστοποίηση δεξιοτήτων θα γίνει με βάση σχήματα – πιστοποιητικά τα οποία αναγνωρίζονται από τη διεθνή και ελληνική ιδιωτική αγορά και είναι διαπιστευμένα σύμφωνα με το Πρότυπο ISO/IEC 17024 είτε είναι πιστοποιημένοι από τον ΕΟΠΠΕΠ να χορηγούν πιστοποιητικά για τις συγκεκριμένες ειδικότητες. Η πιστοποίηση κατοχυρώνει τα οφέλη του προγράμματος για τους συμμετέχοντες, οι οποίοι αποκτούν αναγνωρίσιμα προσόντα στην αγορά εργασίας.

14.  Εκτός από το Δελτίο Ανεργίας, θα πρέπει να διαθέτω και κάποιο άλλο κριτήριο;

Εκτός του δελτίου ανεργίας σε ισχύ, κάθε ενδιαφερόμενος θα πρέπει να διαθέτει επίσης:

• Τραπεζικό Λογαριασμό, στον οποίο θα πρέπει να είναι μοναδικός ή πρώτος δικαιούχος. Στην περίπτωση που δεν διαθέτετε λογαριασμό, θα πρέπει να προβείτε σε άνοιγμα μηδενικού Λογαριασμού σε κάποιο τραπεζικό κατάστημα.

• ΑΜΚΑ (Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης). Εάν δεν διαθέτετε ΑΜΚΑ, μπορείτε να επισκεφθείτε το ΚΕΠ της περιοχής σας προκειμένου να το εκδώσετε άμεσα!

15.  Σε ποιες περιοχές θα υλοποιηθεί το πρόγραμμα;

Η Δράση αφορά όλη την Ελλάδα.

16.  Τι εισόδημα θα πρέπει να δηλώνουν οι άνεργοι που είναι προστατευόμενα μέλη οικογένειας;

Οι αιτούντες που δεν είχαν οι ίδιοι υποχρέωση υποβολής δήλωσης (π.χ. πρόσωπα τα οποία δηλώνονται στη Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος ως προστατευόμενα μέλη) δηλώνουν το συνολικό οικογενειακό εισόδημα της πατρικής οικογένειας.

17.  Πότε είναι οι προθεσμίες υποβολής αιτήσεων για τις επιχειρήσεις;

Η προθεσμία υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησης συμμετοχής των επιχειρήσεων λήγει την 8 Μαΐου 2016 και ώρα 23:59μμ.

18.  Ποιά είναι η αναλογία Απασχολουμένων – Ωφελουμένων πρακτικής άσκησης;

Ο αριθμός των ωφελουμένων που τοποθετείται ταυτόχρονα σε επιχείρηση για την πρακτική άσκηση καθορίζεται σε αντιστοιχία με τον αριθμό των απασχολουμένων της επιχείρησης (αφορά το υποκατάστημα) και είναι κατ’ ανώτατο όριο σύμφωνα με τον πίνακα.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ & ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ:

1-5 Ίσος του Αριθμού των Απασχολουμένων

6-10 Ίσος με το 80% του Αριθμού των Απασχολουμένων

11-50 Ίσος με το 70% του Αριθμού των Απασχολουμένων

51-70 Έως 35 Άτομα

71 -250 Ίσος με το 50% του Αριθμού των Απασχολουμένων

251 – 418 Έως 125 Άτομα

> 418 Ίσος με το 30% του Αριθμού των Απασχολουμένων

19.  Με ποιο τρόπο οι επιχειρήσεις θα καταχωρήσουν την εκδήλωση ενδιαφέροντος στο πρόγραμμα;

Στα πλαίσια της δράσης, θα δημιουργηθεί Μητρώο Επιχειρήσεων. Οι επιχειρήσεις που θα ενταχθούν στο Μητρώο Επιχειρήσεων θα είναι και αυτές που θα καλύψουν κατά προτεραιότητα τις ανάγκες πρακτικής άσκησης του έργου, αφού πρώτα έχουν κληθεί να αναφέρουν ηλεκτρονικά τις εξής πληροφορίες:

• Τον αριθμό των ατόμων ανά ειδικότητα που κάθε επιχείρηση διατίθεται να απασχολήσει για την απόκτηση της εργασιακής εμπειρίας και πρακτικής άσκησης.

• Τον συνολικό αριθμό εργαζομένων της επιχείρησης και την Περιφέρεια Δραστηριοποίησης.

Οι εταιρίες μπορούν να καταχωρήσουν την πρόθεση για την συνεργασία τους στην ιστοσελίδα www.esee-emporio.gr. Οι εταιρίες θα καταχωρηθούν στην ηλεκτρονική πλατφόρμα για την ομαδοποίησή τους καθώς και την επιμέρους ομαδοποίηση των ειδικοτήτων που ζητούνται.

20.  Υπάρχει κάποιος περιορισμός για τις επιχειρήσεις πρακτικής;

Οι επιχειρήσεις, για να έχουν δυνατότητα συμμετοχής, δεν επιτρέπεται να προβούν σε μείωση του προσωπικού τους, από την ημερομηνία έναρξης της πρακτικής άσκησης και για όσο διάστημα διαρκεί η υλοποίηση της πρακτικής άσκησης. Ειδικότερα, σε περίπτωση που συντρέξει μείωση προσωπικού ένεκα απόλυσης, θα πρέπει η επιχείρηση εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την απόλυση, να προβεί σε νέα πρόσληψη, ούτως ώστε, να διατηρείται σταθερός αριθμός υφιστάμενου προσωπικού της επιχείρησης. Σημειώνεται ότι στον αριθμό του προσωπικού δεν περιλαμβάνεται ο αριθμός των πρακτικά ασκούμενων.

Στην έννοια της μείωσης του προσωπικού δεν περιλαμβάνονται οι περιπτώσεις:

Οι οικειοθελείς αποχωρήσεις, οι συνταξιοδοτήσε

menu
menu