Πρόγραμμα ΛΑΕΚ για Εργαζόμενους σε Επιχειρήσεις που απασχολούν 1-25 άτομα προσωπικό

Ο Εμπορικός Σύλλογος Πειραιώς απέστειλε στα μέλη του την ακόλουθη επιστολή :

«Αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι,

Ο Εμπορικός Σύλλογος Πειραιώς προτίθεται να υλοποιήσει επιδοτούμενα σεμινάρια στο πλαίσιο του προγράμματος Επαγγελματικής Κατάρτισης και Εκπαίδευσης (ΛΑΕΚ) σε συνεργασία με διάφορα ΚΕΚ, τα οποία απευθύνονται σε εργαζόμενους  επιχειρήσεων που απασχολούν  1-25 άτομα προσωπικό.  Τα σεμινάρια, θα είναι διάρκειας 32 ωρών, ο αριθμός διδακτικών ωρών δεν υπερβαίνει τις τέσσερις (4), θα διεξαχθούν εκτός ωραρίου απασχόλησης των εργαζομένων, εντός της περιοχής του Πειραιά και  θα αφορούν στα παρακάτω αντικείμενα κατάρτισης:

ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 

 1. Εκμάθηση ξένων γλωσσών  (Αγγλικά, Ιταλικά, Ισπανικά, Γερμανικά, Ρώσικα, Κινέζικα)
 2. Πληροφορική
 3. Ηλεκτρονικό Εμπόριο
 4. Αποτελεσματική Επικοινωνία και Γλώσσα Σώματος στην Πώληση
 5. Αποτελεσματικός Χειρισμός Παραπόνων και  Αντιρρήσεων Πελατών
 6. Ποιοτική εξυπηρέτηση πελατών στις νέες συνθήκες που επικρατούν στην αγορά
 7. Δημόσιες σχέσεις – Επικοινωνία & Επαγγελματική Συμπεριφορά
 8. Νέες τεχνολογίες στο εμπόριο – Marketing
 9. Διαχείριση πελατών – Κρίσεων.
 10. Εξυπηρέτηση πελατών με χρήση Η/Υ
 11. Τουριστικό Marketing – Διαφήμιση
 12. Βασικές αρχές οργάνωσης, διοίκησης, λειτουργίας και χρηματοδότησης ΜΜΕ
 13. Μηχανογραφημένη Λογιστική
 14.  Χρηματοοικονομικό Management – Μισθοδοσία προσωπικού , Φορολογία εισοδήματος
 15. Σεμινάριο Επικοινωνία & Συμπεριφορά – Εξυπηρέτηση Συναισθηματικά Φορτισμένων Πελατών
 16. Οργάνωση & Διοίκηση, Management, Ναυτιλιακά

Στα ανωτέρω προγράμματα , εντάσσονται οι επιχειρήσεις που :

α)Επιθυμούν να καταρτίσουν το προσωπικό τους και είναι μέλη των φορέων εκπροσώπησης των εργοδοτών,  β) καταβάλουν στο ΙΚΑ την εργοδοτική εισφορά 0,24%, για τους εργαζόμενους της επιχείρησής τους για το έτος 2016, γ) απασχολούν 1-25 εργαζόμενους, δ) το πρόγραμμα κατάρτισης στο οποίο συμμετέχουν δεν χρηματοδοτείται από άλλο φορέα και ε) δεν χρηματοδοτούνται από άλλο πρόγραμμα κατάρτισης του ΟΑΕΔ και του ΛΑΕΚ για τους εργαζόμενους που λαμβάνουν μέρος στο συγκεκριμένο πρόγραμμα κατάρτισης. 

Σημειώνεται ότι στους συμμετέχοντες θα καταβληθεί αποζημίωση ποσού  5,00 € ανά ώρα, ήτοι σε ολοκληρωμένα προγράμματα, το ποσό των εκατόν εξήντα € (160,00 €) και θα χορηγηθεί βεβαίωση παρακολούθησης. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή στο πρόγραμμα:

Α) μέσω των επιχειρήσεων στις οποίες απασχολούνται και

Β) ως ανεξάρτητα άτομα μέσω του Εργατικού Κέντρου συμπληρώνοντας τα συνημμένα έντυπα: 

Α) Δικαιολογητικά συμμετοχής μέσω των επιχειρήσεων : 

 1. Αίτηση Συμμετοχής (επισυνάπτεται)
 2. Υπεύθυνη Δήλωση Επιχείρησης της επιχείρησης Ν. 1599/89  (Υπογραφή-Σφραγίδα Επιχείρησης) (επισυνάπτεται)
 3. Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας ή άδεια εργασίας για τους αλλοδαπούς εργαζομένους στην Ελλάδα οι οποίοι δεν είναι υπήκοοι χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Επικυρωμένη από Δημόσια Αρχή).
 4. Νόμιμο παραστατικό από την αρμόδια ΔΟΥ με  το ΑΦΜ του καταρτιζόμενου.
 5. Φωτοτυπία βιβλιαρίου καταθέσεων της σελίδας όπου φαίνεται ο αριθμός λογ/σμού IBAN του δικαιούχου για την είσπραξη του δικαιούμενου ποσού

Β) Δικαιολογητικά συμμετοχής  ανεξάρτητων  ατόμων

Στο ανωτέρω πρόγραμμα δίνεται η δυνατότητα να συμμετέχουν και εργαζόμενοι προερχόμενοι από επιχειρήσεις που απασχολούν από 1-25 άτομα με την ιδιότητα των ανεξαρτήτων καταρτιζόμενων:

α) Όταν οι εργοδότες τους δεν καλύπτονται από φορείς εκπροσώπησης των εργοδοτών β) όταν το αντικείμενο της απασχόλησής τους δεν τους επιτρέπει να έχουν σταθερό εργοδότη και γ) όταν οι εργοδότες τους με δήλωση δεν επιθυμούν τη συμμετοχή τους σε πρόγραμμα κατάρτισης. (στην περίπτωση αυτή είναι απαραίτητη η προσκόμιση της Υπεύθυνης δήλωσης όπως αναφέρεται κατωτέρω – δικαιολογητικό Νο 7)

1.  Αίτηση συμμετοχής (επισυνάπτεται)

2.  Βεβαίωση Εργατικού Κέντρου

3. Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας ή άδεια εργασίας για τους αλλοδαπούς εργαζομένους στην Ελλάδα οι οποίοι δεν είναι υπήκοοι χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Επικυρωμένη από Δημόσια Αρχή).

4. Νόμιμο παραστατικό από την αρμόδια ΔΟΥ με  το ΑΦΜ του καταρτιζόμενου.

5. Εκτύπωση των θεωρήσεων των βιβλιαρίων ΙΚΑ για το έτος 2016 ( διάστημα από 1/3/2016 έως 28/2/2017. Σε περίπτωση παράτασης υλοποίησης του προγράμματος  μετά την 28η/2/2017 γίνεται δεκτή η εκτύπωση των θεωρήσεων των βιβλιαρίων ΙΚΑ από 1/3/2017 έως 28/2/2018.

6.Φωτοτυπία βιβλιαρίου καταθέσεων της σελίδας όπου φαίνεται ο αριθμός λογ/σμού IBAN του δικαιούχου για την είσπραξη του δικαιούμενου ποσού.

7. Υπεύθυνη δήλωση της επιχείρησης που εργάζονται όπου θα δηλώνεται ότι ο εργοδότης δεν επιθυμεί τη συμμετοχή τους σε πρόγραμμα κατάρτισης ΛΑΕΚ. Στην υπεύθυνη δήλωση θα αναγράφονται τα στοιχεία της επιχείρησης , θα υπογράφεται από τον εργοδότη και θα φέρει τη σφραγίδα της επιχείρησης (επισυνάπτεται).

 

Επισημαίνουμε  ότι  κάθε εργαζόμενος μπορεί να συμμετέχει σε ένα μόνο πρόγραμμα επιμόρφωσης του ΛΑΕΚ.

Επειδή θα τηρηθεί προτεραιότητα στην  υποβολή των αιτήσεων συμμετοχής και ο χρόνος για την υποβολή των προτάσεων είναι περιορισμένος, παρακαλούμε  για τις δηλώσεις σας το συντομότερο δυνατόν.

Για πληροφορίες και διευκρινήσεις σχετικά με τα προγράμματα οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να απευθύνονται στη γραμματεία του Εμπορικού Συλλόγου Πειραιώς τηλ: 2104176318 & 2104178934, φαξ: 2104138486, mail:  espireas@otenet.gr.

menu
menu